ประกาศภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

ประกาศภายใต้ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน

 

ประกาศกระทรวงการคลัง

1. ​การกำหนดระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

2. การกำหนดบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

​3. หลักเกณฑ์การพิจารณาและการมีคำสั่งลงโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

 

 

หมวด 2 ระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

​2.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตการประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ

2.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตการประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ (ฉบับที่ 2)
     - แบบการขออนุญาตการประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ
     - แบบหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการ
     - แบบการขอรับใบแทนกรณีใบอนุญาตฯ สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดเสียหายในสาระสำคัญ
     - แบบประวัติกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจหรือผู้ประกอบธุรกิจ

2.3 หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ
     - แบบประเมินผลกระทบด้านระบบสารสนเทศ
     - แบบรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
     - แบบรายงานปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้องที่มิได้เกิดจากระบบของผู้ประกอบธุรกิจระบบโอนเงินรายย่อยฯ หรือระบบเครือข่ายบัตร
     - แบบรายงานปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้องที่มิได้เกิดจากระบบของผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระดุล

 

 

2.4 หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบที่ให้บริการระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค

 

 

 

​2.5 แนวนโยบายมาตรฐานเช็ค มาตรฐานภาพเช็ค มาตรฐานใบแทน มาตรฐานใบแจ้งแก้ไขคลาดเคลื่ิอน มาตรฐานตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน
​2.6 แนวนโยบายมาตรฐานการจัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากระบบการจัดเก็บภาพเช็ค

 

 

หมวด 3 บริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

3.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการ​การชำระเงินภายใต้การกำกับ
     - แบบการขออนุญาตการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ
     - แบบการขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ
     - แบบหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการ
     - แบบการขอรับใบแทนกรณีใบขึ้นทะเบียน หรือใบอนุญาตฯ สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดเสียหายในสาระสำคัญ
     - แบบประวัติกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจหรือผู้ประกอบธุรกิจ

3.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ (ฉบับที่ 2)

​3.3 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ
     - แบบประเมินผลกระทบด้านระบบสารสนเทศ
     - แบบรายงานการเปิด หรือ ย้าย หรือปิดสำนักงานสาขา
     - แบบรายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก

 

3.4 หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
     - แบบรายงานส่วนของผู้ถือหุ้น

 

​3.5 หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเลิก)
​3.6 หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
​3.7 หลักเกณฑ์การกำกับดูแลตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ
     - แบบรายงานสรุปรายชื่อตัวแทนและตัวแทนช่วง
3.8 ​หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     - แบบรายงานยอดคงค้างเงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ​3.9 หลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) สำหรับการเปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

 

 

ประกาศ แนวนโยบาย และอื่นๆ

1.นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

2. การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ

3.มาตรฐานชิปการ์ดกลางสำหรับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ

 

4.หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลด้านการชำระเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

     - แบบรายงาน

5.แต่งตั้งผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

6. การกำหนดแบบบัตรประจำตัวผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
7. การกำหนดแบบรายงานการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
8. หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
9. แนวปฏิบัติในการให้บริการพร้อมเพย์สำหรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
10. แนวนโยบายการรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าสำหรับการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Policy Guideline: Know Your Merchant (KYM))
11. หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
12. คำถาม-คำตอบแนบท้ายประกาศภายใต้กฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธปท. และประกาศที่เกี่ยวข้อง*