การกำกับตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

โครงสร้างกฎหมาย

เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลระบบและบริการการชำระเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ให้มีบริการที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 เมษายน 2561 โดยสรุปโครงสร้างของ พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ได้ดังนี้

ประกอบด้วย 6 หมวด

หมวด 2 ระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ (Designated Payment Systems)

ระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ (Designated Payment Systems)  เป็นการกำหนดลักษณะของระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ ได้แก่
   1) ระบบที่เป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายระหว่างผู้ใช้บริการของระบบเพื่อรองรับการโอนเงิน การหักบัญชี หรือการชำระดุล เช่น ระบบโอนเงินรายย่อย ระบบเครือข่ายบัตร ระบบการชำระดุล เป็นต้น หรือ
   2) ระบบการชำระเงินอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ความเชื่อมั่นของสาธารณชน หรือเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการชำระเงิน 
โดยผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินดังกล่าวต้องขออนุญาตจาก รมว.คลัง หรือ ขอขึ้นทะเบียนกับ ธปท. แล้วแต่กรณี ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ 

หมวด 3 บริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ (Designated Payment Services)

บริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ (Designated Payment Services)  เป็นการกำหนดลักษณะบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ซึ่งต้องขออนุญาตจาก รมว.คลัง หรือขอขึ้นทะเบียนกับ ธปท. แล้วแต่กรณี ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ ได้แก่
   1) การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม
   2) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
   3) การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้
   4) การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   5) การให้บริการการชำระเงินอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการชำระเงิน หรือประโยชน์สาธารณะ 

พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

คู่มือสำหรับประชาชน (พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน)

คู่มือการขออนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับและบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ (คู่มือสำหรับประชาชน)

public-handbook

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับและบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 

license-check