การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ e-Payment

ท่านสามารถศึกษารูปแบบการให้บริการชำระเงินภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 และกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาต/ขึ้นทะเบียน ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ก่อนการประกอบธุรกิจ e-Payment

 

 

no-4

นำส่งเอกสารสมบูรณ์ให้ ธปท. หลังจากได้รับการยืนยันจาก ธปท. ว่าเอกสารครบถ้วนแล้ว

ธปท. พิจารณาคำขอ และกระทรวงการคลังพิจารณาออกใบอนุญาต โดยรวมเวลาพิจารณาแล้วไม่เกิน 60 วันทำการ

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง