​ข่าวสารอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)

เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

 • นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานธนาคารแห่งประเทศไทย

  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานธนาคารแห่งประเทศไทย

 • นโยบายอนุรักษ์พลังงานธนาคารแห่งประเทศไทย

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน

การจัดหาพัสดุ

 • สำนักงานใหญ่
 • สายออกบัตรธนาคาร
 • สำนักงานภาคเหนือ
 • สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สำนักงานภาคใต้

สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนตามมาตรา 9 (8)

รายงานผลการจัดหาพัสดุ และรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ

 • ​คู่มือประชาชน

 • ​รายงานประจำปี

 • ​สมัครงาน ทุนการศึกษา ฝึกงาน
 • ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน

 • ​งานตรวจสอบกิจการภายใน

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรของ ธปท.

 • วันที่ 11 – 13 September 2018

  SEACEN-FSI Regional Seminar on Corporate Governance of Banks: Evaluating Culture and Conduct

 • วันที่ 16-19 July 2018

  APEC-FRTI Regional Seminar on Macroprudential Supervision

 • วันที่ 9–11, 20–23 Nov 2560

  CLMVT Bankers’ Leadership Program

 • วันที่ 4 - 14 ก.ย. 2560

  ธุรกิจการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการชำระเงิน

 • วันที่ 24 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560

  การตรวจสอบการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินและธุรกรรมเพื่อค้า

 • วันที่ 22 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2560

  การตรวจสอบธุรกรรมสินเชื่อ

 • วันที่ 18 - 28 เม.ย. 2560

  การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และวิเคราะห์สถาบันการเงิน