บริการด้านการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น

 

 

การจ่ายดอกเบี้ย

ธปท. จะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อถึงวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย โดยคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ย วิธีคำนวณดอกเบี้ยตามประกาศของผู้ออกตราสารหนี้แต่ละรุ่น และหากวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทำการของ ธปท. ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะได้รับดอกเบี้ยในวันทำการถัดไป

โดยการจ่ายดอกเบี้ยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้แจ้งไว้ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ)

2. หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร เช่น บุคคลธรรมดาจะหักไว้ร้อยละ 15  บริษัทจำกัดจะหักไว้ร้อยละ 1 และจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบนำส่งดอกเบี้ยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทางไปรษณีย์ก่อนถึงวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย

  

การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ย

เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมการจ่ายดอกเบี้ย ธปท. จะโอนเงินค่าดอกเบี้ยให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อและข้อมูลการเข้าบัญชีในทะเบียน ณ วันทำการสุดท้าย ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละงวด แบ่งตามประเภทตราสารหนี้

5 Days

ตราสารหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)

10 Days

ตราสารหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ย

30 Days

ตราสารหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยและเป็นตราสารหนี้ประเภทออมทรัพย์


  

การจ่ายคืนเงินต้น

ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นเมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ และหากวันครบกำหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดทำการของ ธปท. ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะได้รับเงินต้นในวันทำการถัดไป

โดยการจ่ายเงินต้นมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้แจ้งไว้ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ)

2. จัดส่งหนังสือแจ้งเงินต้นเข้าบัญชีทางไปรษณีย์ก่อนถึงวันกำหนดจ่ายเงินต้น สำหรับตราสารหนี้ที่อายุมากกว่า 1 ปี ทั้งประเภทมีใบตราสารและผู้ออกตราสารหนี้กำหนดไม่คืนใบตราสาร และประเภทไร้ใบตราสาร

ทั้งนี้ ตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสารและผู้ออกตราสารหนี้กำหนดให้คืนใบตราสาร หรือ ใช้ใบตราสารเป็นหลักประกัน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องดำเนินการยื่นเอกสารไถ่ถอนเงินต้นตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด

  

การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้น

เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มีสิทธิได้รับเงินต้น โดยรวบรวมรายชื่อ ณ วันทำการสุดท้าย ก่อนวันปิดพักทะเบียนเพื่อจ่ายเงินต้น ทั้งนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ วางหลักประกัน และจำนำตราสารหนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว

1 Day

ตราสารหนี้ที่ไม่ได้ระบุอัตราดอกเบี้ย

5 Days

ตราสารหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR)

10 Days

ตราสารหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ย

30 Days

ตราสารหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ยและเป็นตราสารหนี้ประเภทออมทรัพย์ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

.