ขอแตกตราสารหนี้หรือขอยุบรวมตราสารหนี้

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขอแบ่งแยกตราสารหนี้ เพื่อนำไปใช้วางเป็นหลักประกันหรือเพื่อการอื่น  หรือประสงค์จะขอยุบรวมตราสารหนี้ให้เป็นฉบับเดียวกัน 

หลักเกณฑ์ : ผู้ถือกรรมสิทธิ์หมายถึง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่เป็นนิติบุคคล วิธีการยื่นคาขอ ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบมีใบตราสาร ที่มีความประสงค์จะขอออกพันธบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ชารุด /แบ่งแยกพันธบัตร /ยุบรวมพันธบัตรรุ่นเดียวกันให้เป็นฉบับเดียว ให้ยื่นคาร้องตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ลงนามให้เหมือนกับที่ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบคาร้องตามแบบที่กาหนดไว้ในหัวข้อ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว

ขอแตกตราสารหนี้
BOT2-2