การขอจัดการมรดก

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ถึงแก่กรรม  ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ในการรับมรดก ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

จัดการมรดก

ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ถึงแก่กรรม  ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ในการรับมรดก ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

ขั้นตอนการดาเนินงานจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว หากคาร้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให่ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่และผู้จัดการมรดกจะลงนามในบันทึกความบกพร่องดังกล่าวและผู้จัดการมรดกจะได้รับสาเนาไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ผู้จัดการมรดกจะต้องดาเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้จัดการมรดกละทิ้งคาร้อง ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือคาร้องทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การขอจัดการมรดก
การขอจัดการมรดก

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอจัดการมรดกพันธบัตร หน่วยงานที่ให้บริการ : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
คำร้องขอจัดการมรดก (กรณีมีคำสั่งศาล) ดาวน์โหลด

คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลด

แบบพิมพ์

 

1) คำร้องขอจัดการมรดก (กรณีมีคำสั่งศาล) ดาวน์โหลด

2) คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลด

 

2. เอกสารประกอบ

 

1) ใบตราสารหนี้
2) คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก
3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้จัดการมรดก
4) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก

 

 

 

 

3. ค่าธรรมเนียม

 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

4. วิธีดำเนินการ

 

1) ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท.

2) ติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

 

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

 

กรณีจัดการมรดกแล้วต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ หรือ ไถ่ถอนคืนต้นเงิน โดยแนบหนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร หรือ คำขอรับคืนต้นเงินตราสารหนี้

 

6. การติดต่อ

ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย   
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200

โทร.1213