การโอนกรรมสิทธิ์

​โอนกรรมสิทธิ์ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์มีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่น

แบบพิมพ์

 

1) หนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร  ดาวน์โหลด

 

2) คำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ (ผู้รับโอน) ดาวน์โหลด

 

3) หนังสือตัวอย่างลายมือชื่อ (กรณีผู้รับโอนเป็นบุคคลธรรมดา ต้องลงลายมือชื่อในหนังสือตัวอย่างลายมือชื่อที่ ธปท. หรือธนาคารตัวแทน)

 

4) หนังสือตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้ (กรณีผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล) ดาวน์โหลด

2. เอกสารประกอบ

 

1) ใบตราสารหนี้
2) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผู้รับโอน
3) เอกสารแสดงตัวของผู้โอน และผู้รับโอน
กรณีบุคคลธรรมดา
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือกรรมสิทธิ์
กรณีนิติบุคคล
  หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการและเอกสารแสดงตัวของผู้มีอำนาจลงนาม

 

 

3. ค่าธรรมเนียม

 

1) 20 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดา

2) 100 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคล

 

4. วิธีดำเนินการ

 

1) ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท.

2) ติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

 

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

 

การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ของผู้เยาว์ที่อายุครบ 15 ปี ต้องให้ผู้เยาว์ลงชื่อรับรู้ด้วย

 

6. การติดต่อ

ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย   
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200

โทร.1213