การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (กรณีไม่บันทึกข้อความ)​​

ใช้ในกรณีผู้รับหลักประกันไม่ประสงค์ให้บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันไว้ในใบตราสารหนี้ โดยผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งการขอใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันพร้อมหนังสือส่งมอบตราสารหนี้ สำเนาใบตราสารหนี้ และเอกสารแสดงตน ส่งให้ ธปท.

1. แบบพิมพ์

1.หนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน ดาวน์โหลด
2.หนังสือส่งมอบตราสารหนี้ ดาวน์โหลด

2. เอกสารประกอบ

ผู้ให้หลักประกัน
1.สำเนาใบตราสารหนี้
2.เอกสารแสดงตัว
กรณีบุคคลธรรมดา
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือกรรมสิทธิ์
กรณีนิติบุคคล
  หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการและเอกสารแสดงตัวของผู้มีอำนาจลงนาม


ผู้รับหลักประกัน
หนังสือแสดงตัวของผู้มีอำนาจลงนาม
**กรณีส่วนราชการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ส่งสำเนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม**

3. วิธีดำเนินการ

1) ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท.
2) ส่งไปรษณีย์ไปยัง ธปท.

4. รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องระบุเงื่อนไขการรับดอกเบี้ย/เงินต้นในหนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันและหนังสือส่งมอบตราสารหนี้

5. การติดต่อ

ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย   
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200

โทร.1213