การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (กรณีบันทึกข้อความ)

ใช้ในกรณีผู้รับหลักประกันประสงค์ให้บันทึกข้อความแสดงการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันไว้ในใบตราสารหนี้ โดยผู้รับหลักประกันมีหนังสือแจ้งการขอใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันพร้อมหนังสือส่งมอบตราสารหนี้ ใบตราสารหนี้ เอกสารแสดงตัว และค่าธรรมเนียม ส่งให้ ธปท.​

1. แบบพิมพ์

 

คำขอจดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลด

 

2. เอกสารประกอบ

 

   1. เอกสารแสดงตัว
กรณีบุคคลธรรมดา
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือกรรมสิทธิ์
กรณีนิติบุคคล
  หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการและเอกสารแสดงตัวของผู้มีอำนาจลงนาม
   2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก
**กรณีติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งสำเนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล**

 

 

 

3. ค่าธรรมเนียม

 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

4. วิธีดำเนินการ

 

1) ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท.

2) ติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

3) ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง ธปท.

 

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

 

1) บัญชีเงินฝากต้องเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น

2) ในหัวข้อ “อื่น ๆ (ระบุ)” ของแบบพิมพ์ ให้ระบุว่าต้องการเปลี่ยนบัญชีที่รับดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรทุกฉบับ หรือเฉพาะพันธบัตรฉบับใดฉบับหนึ่ง

 

6. การติดต่อ

ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย   

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200

โทร.1213