การถอนหลักประกันตราสารหนี้ (กรณีบันทึกข้อความ)

ใช้ในกรณีมีการบันทึกการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในใบตราสารหนี้ โดยผู้ให้หลักประกันมีหนังสือแจ้งการถอนหลักประกันในตราสารหนี้ (โดยผู้ให้หลักประกัน) พร้อมหนังสือให้ความยินยอมถอนหลักประกันในตราสารหนี้ ใบตราสารหนี้ และค่าธรรมเนียม ส่งให้ธปท.​ 

1. แบบพิมพ์

1.หนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้ให้หลักประกัน) ดาวน์โหลด

2.หนังสือให้ความยินยอมถอนหลักประกันในตราสารหนี้ ดาวน์โหลด

2. เอกสารประกอบ

ผู้ให้หลักประกัน
1.ใบตราสารหนี้ที่ติดหลักประกัน
2.เอกสารแสดงตัว

 • กรณีบุคคลธรรมดา
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

 • กรณีนิติบุคคล
  หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการและเอกสารแสดงตัวของผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้รับหลักประกัน
1.เอกสารแสดงตัว

 • กรณีบุคคลธรรมดา
  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้รับหลักประกัน

 • กรณีนิติบุคคล
  หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการและเอกสารแสดงตัวของผู้มีอำนาจลงนาม

3. ค่าธรรมเนียม

1) 20 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ กรณีผู้จำนำเป็นบุคคลธรรมดา
2) 100 บาท ต่อตราสารหนี้ 1 ฉบับ กรณีผู้จำนำเป็นนิติบุคคล

4. วิธีดำเนินการ

1) ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท.
2) ติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องระบุเงื่อนไขการรับดอกเบี้ยในหนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน (โดยผู้รับหลักประกัน)ฯ

6. การติดต่อ

ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย   
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200

โทร.1213