คณะที่ปรึกษาระบบบาทเนต (BAHTNET Advisory Group : AG)

1.  วัตถุประสงค์

  เพื่อให้มีตัวแทนจากผู้ใช้บริการบาทเนตร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ ธปท. เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในการพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาของระบบบาทเนต ตลอดจนกำหนดระเบียบ มาตรการ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.  องค์ประกอบของคณะทำงาน   

  2.1. ตัวแทนจากสมาคมธนาคารไทย จำนวน 5 ธนาคาร
  2.2. ตัวแทนจากสมาคมธนาคารต่างชาติ จำนวน 4 ธนาคาร
  2.3. ตัวแทนจากสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ จำนวน 1 ธนาคาร
  2.4. ตัวแทนจาก Clearing House จำนวน 1 สถาบัน 
       (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
  2.5. ตัวแทนจากผู้ให้บริการชำระเงินรายย่อย จำนวน 1 สถาบัน  
       (บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด)

3.  บทบาทและหน้าที่

  3.1. ร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบบาทเนต
       รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบบาทเนตกับระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
       เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หรือเทคโนโลยี เป็นต้น

  3.2. ร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการกำหนดหรือปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง
       ปฏิบัติ มาตรฐาน มาตรการจัดการความเสี่ยง และมาตรการอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การ
       ดำเนินงานในระบบบาทเนตเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการบาทเนต
       สามารถปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  3.3. ร่วมพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่าง ๆ 
       ในการใช้บริการระบบบาทเนต

4. กำหนดระยะเวลาการประชุม

  เมื่อมีความจำเป็น