หัวข้อเอกสาร

- บันทึกการประชุม BAHTNET ISO 20022 Project Reflection ณ วันที่ 30 ก.ย. 65

 

- บันทึกการประชุมชี้แจงโครงการ BAHTNET ISO 20022 ณ วันที่ 8 มี.ค. 65

 

- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการ BAHTNET ISO 20022 ณ วันที่ 8 มี.ค. 65

 

- บันทึกการประชุมชี้แจงโครงการ BAHTNET ISO 20022 ณ วันที่ 24 ม.ค. 65

 

- บันทึกการประชุมชี้แจงโครงการ BAHTNET ISO 20022 ณ วันที่ 12 พ.ค. 65

 

- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการ BAHTNET ISO 20022 ณ วันที่ 24 ม.ค. 65

 

- บันทึกการประชุมชี้แจงโครงการ BAHTNET ISO 20022 ณ วันที่ 15 ต.ค. 64

 

- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการ BAHTNET ISO 20022 ณ วันที่ 15 ต.ค. 64

 

- เอกสารการประชุมชี้แจง BAHTNET ISO 20022 Message Specification v1.3 ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2564

 

- เอกสารการประชุมชี้แจง BAHTNET ISO 20022 Message Specification v1.2 ณ วันที่ 24 มี.ค. 2564

 

หัวข้อเอกสาร

1. BAHTNET ISO 20022 Implementation Plan V.1.0

 
2. MT to ISO 20022 message mapping V1.4 
3. BAHTNET Message Specification
 1. BAHTNET Specification_BusinessApplicationHeader (head.001.001.02) V.1.7