เรื่องเอกสาร

1. เอกสารประกอบการประชุม "ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตรวจรับรองเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET และ ICAS ตามแนวมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013"

 

เรื่องเอกสาร

1. หนังสือเวียน ที่ ธปท.ฝชพ.(31) ว. 794/2560 เรื่อง นำส่งประกาศ ธปท. เรื่อง มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ BAHTNET และระบบ ICAS

 

2. ประกาศ ธปท. ที่ สรข. 4/2560 เรื่อง มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนต

 

3. ประกาศ ธปท. ที่ สรข. 5/2560 เรื่อง มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค

 

4. ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตรวจรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนตตามแนวมาตรฐาน ISO/IEC 27001

 

5. ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตรวจรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็คตามแนวมาตรฐาน ISO/IEC 27001