7002

การขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

(peer to peer lending platform)

30 เม.ย. 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

Tab

หลักเกณฑ์

  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
  2. bore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
  3. laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
  4. voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
  5. non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

การเตรียมเอกสารประกอบ
รายการเอกสารจำนวนหน่วยงานรัฐผู้ออกเอกสารดูตัวอย่างเอกสารดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi

 

สำเนา 1 ฉบับ

หน่วยงานการคลัง

  

2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi

 

สำเนา 1 ฉบับ และตัวจริง

หน่วยงานการคลัง

  

3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi

 

สำเนา 1 ฉบับ

หน่วยงานการคลัง

  

4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi

 

สำเนา 1 ฉบับ และตัวจริง

หน่วยงานการคลัง

  

5. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi

 

สำเนา 1 ฉบับ

หน่วยงานการคลัง

  

วิธีการยื่นคำขอ

  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
  2. bore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
  3. laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
  4. voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
  5. non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป* 

*หมายเหตุ

กรณีมีความจำเป็นไม่สามารถใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยให้จัดส่งถึง ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ระยะเวลาดำเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนระยะเวลาหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi

10 วันทำการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam nostrud exercitation ullamcolabo

10 วันทำการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi

10 วันทำการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
4. dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam nostrud exercitation ullamcolaboris nisi ut aliqu ip ex ea commodo conseq10 วันทำการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5. dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam
10 วันทำการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การติดตามสถานะและผลการขออนุญาต

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

คำถามพบบ่อย FAQs

ดูทั้งหมด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

ดูทั้งหมด