การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ) กำหนดให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการตามสิทธิต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไว้

 

     (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
     (2) สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
     (3) สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล และให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
     (4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
     (5) สิทธิในการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
     (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
     (7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

     เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ สามารถยื่นคำขอใช้สิทธิโดยกรอกแบบฟอร์มพร้อมลงนามในคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และแนบเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน รวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำขอใช้สิทธิ นำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท. ทางอีเมล DPO@bot.or.th

     เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตาม link แนบ