ทำไมหลังปี 50 การประท้วงของเกษตรกรลำไยมีน้อยลง ?

อาทร เจียมเด่นงาม | ธนพร ตั้งตระกูล | อภิชญา ศรีรัตน์ สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย [Regional Insight ฉบับที่ 15/2562]

01 ม.ค. 2562

Longan 01

ความสำเร็จของ "ลำไยนอกฤดู" เกิดจาก ?

Longan 02
Longan 03

บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย