books

ในอดีตเราอาจจะเผลอมองข้ามความสำคัญเรื่องความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล แต่ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่จะทวีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คอลัมน์ Library & Archives ฉบับนี้ จึงขอแนะนำหนังสือดี ๆ 3 เล่ม ที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวของความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ

book1

THE STORY OF MORE 

มากไปไม่ยั่งยืน 

 

โดย  โฮป จาห์เรน

 

"ทุกการบริโภคของเรา ส่งผลถึงวิกฤตโลกร้อนอย่างคาดไม่ถึง"

 

นักวิทยาศาสตร์มือรางวัลระดับโลก กระตุ้นเตือนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับโลก ด้วยการชวนมองวิถีชีวิตผู้คนตั้งแต่การกินอยู่ การเดินทางา การเผาพลาญพลังงาน จากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สู่ความพยายามเพิ่มผลิตผล พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ "บริโภค" ของมนุษย์ 

 

book2

การตลาดเพื่อความยั่งยืน

 

โดย  รศ. ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ 

 

ความยั่งยืน เป็นแนวทางพัฒนาองค์กร โดยไม่ได้มุ่งเน้นแต่ผลกำไร แต่ยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างสมดุล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทางการตลาดที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนจึงมีความสำคัญต่อนักการตลาดและนักสื่อสารการตลาดในปัจจุบัน

 

หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลเป็นองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อความยั่งยืนหลากหลายมิติ ตั้งแต่หลักคิดการตลาดอย่างยั่งยืน แนวทางการนำไปใช้ พร้อมกรณีศึกษาให้เห็นภาพชัดเจน

book3

ศาสตร์ผู้นำสู่ความยั่งยืน 

4 เสาหลักสร้างสุข

กุญแจไขความลับสู่ความสำเร็จ

 

โดย กฤษณ์ รุยาพร

 

คู่มือสำหรับผู้ต้องการพัฒนาตนเองให้กลายเป็น sustainable leader ผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ พาองค์กรเดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน คือ ผลประกอบการที่ดี พร้อมความสุขของคนทำงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรพร้อมรับมือคลื่นความเปลี่ยนแปลงลูกแล้วลูกเล่าที่ถาโถมเข้ามา