ผลสำรวจทักษะทางการเงินของคนไทย ปี 2565

 

financial skill

คนไทยมีทักษะทางการเงินดีขึ้นต่อเนื่อง

 

“ทักษะทางการเงิน” เป็นการสำรวจ ความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติ ของคนไทยในการบริหารจัดการเงินในชีวิตประจำวัน

 

จากผลการสำรวจปี 2565 คนไทยมีพัฒนาการของระดับทักษะทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 71.4% ดีขึ้นกว่าปี 2563 ที่ 67.4% และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ที่ 60.5%

OECD

1. ความรู้ทางการเงิน

 

คนไทยมีความรู้ทางการเงินดีขึ้นต่อเนื่อง โดยภาพรวมคนไทยมีความเข้าใจเรื่องการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อ และความเสี่ยงและผลตอบแทนมากที่สุด

 

2. พฤติกรรมทางการเงิน

 

พฤติกรรมทางการเงินของคนไทยปรับตัวดีขึ้น โดยภาพรวมคนไทยมีพฤติกรรมที่ดีด้านการตัดสินใจทางการเงิน การคิดก่อนซื้อ และเลือกวิธีการออมได้อย่างเหมาะสม แต่ว่ายังมีจุดอ่อนเรื่องการเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การวางแผนและการจัดสรรเงิน

 

3. ทัศนคติทางการเงิน

 

คนไทยมีทัศนคติทางการเงินแย่ลงเล็กน้อย โดยคนตอบเห็นด้วยมากขึ้นกับคำถามในหัวข้อ “มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้ ไม่คิดวางแผนสำหรับอนาคต” และ “มีความสุขในการใช้เงินมากกว่าเก็บออม” สะท้อนให้เห็นว่า คนที่ไม่ได้วางแผนและเก็บออมเพื่ออนาคตมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยส่วนหนึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของคนไทย 

statistic

คนไทยมีเงินเก็บออมลดลดเล็กน้อยจากปี 2563

 

แม้ระดับทักษะทางการเงินของคนไทยดีขึ้นต่อเนื่อง แต่สัดส่วนคนไทยที่เก็บออมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ 87.5% ลดลง 2.7% จากในปี 2563 โดยส่วนใหญ่เก็บออมอยู่ในรูปเงินสด (75.4%) และบัญชีเพื่อการออม (53.3%) ขณะที่มีเพียง 2.6% ที่นำเงินไปลงทุน

 

นอกจากนี้ ยังมีคนไทยส่วนน้อยที่ออมเงินเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและชีวิตหลังเกษียณได้อย่างเหมาะสม

 

debt

คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจความเสี่ยงในการแชร์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย

 

คนไทยส่วนใหญ่ (73.3%) มีความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงในการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อโซเชียลมีเดีย แต่มีส่วนน้อย (34.8%) ที่รับรู้ความเสี่ยงของการใช้ Wi-Fi สาธารณะในการซื้อของออนไลน์ และความจำเป็นในการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ

social media

Tag ที่เกี่ยวข้อง

BOT Magazine The Knowledge ความรู้ทางการเงิน ภัยทางการเงิน วางแผนทางการเงิน การออมเงิน