การสื่อสารไร้เสียง ธปท. เตือนภัย

ให้ความรู้ สู่ผู้พิการทางการได้ยิน

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ที่ผ่านมา ธปท. พยายามอย่างยิ่งในการจัดทำสื่อที่คาดว่าสามารถสื่อสารกับคนได้ครอบคลุมในวงกว้าง กระนั้น ก็ยังมีกลุ่มที่การสื่อสารผ่านเสียงและตัวหนังสือยังไม่ตอบโจทย์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน

 

          จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้พิการทางการได้ยิน ทั้งที่มีและยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เข้าถึงระบบการศึกษาแบบเรียนรวมเพียง 21,317 คน หรือคิดเป็น 5.13% ของจำนวนนักเรียนรวมในทุกประเภทความพิการ จำนวน 415,739 คน เมื่อทั้งไม่ได้ยินและไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ผู้พิการทางการได้ยินจึงเป็นอีกกลุ่มเปราะบางที่อาจตกเป็นเหยื่อของภัยทางการเงินได้ง่าย

 

          การสื่อสารที่ไร้เสียงถึงผู้พิการทางการได้ยินจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่ ธปท. มุ่งมั่นอยากทำให้สำเร็จอย่างยิ่ง

 

          ในปี 2565 ธปท. เริ่มต้นทำคลิปวิดีโอภาษามือเตือนให้ระวังภัยทางการเงิน 3 เรื่อง ได้แก่ ฟิชชิ่ง แชร์ลูกโซ่ และบัญชีม้า เผยแพร่ผ่านช่องทางของ ธปท. และส่งต่อให้สมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย คลิปวิดีโอนี้เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแรงขับเคลื่อนให้ต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้ผู้พิการ

          ในปี 2566 ธปท. ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย วางแผนจะจัดโครงการอบรมศัพท์เศรษฐกิจ ความรู้ทางการเงิน และภัยทางการเงิน เพื่อให้ความรู้กับล่ามภาษามือทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และล่ามในชุมชน นำไปสื่อสารต่อไปถึงกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินในวงกว้างต่อไป ธปท. คาดหวังว่าความร่วมมือทางการสื่อสารในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลให้กับอีกหนึ่งกลุ่มเปราะบางของสังคมไทย