รายงานประจำปีธนาคารแห่งประเทศไทย 2565

รายงานประจำปี 2565

smooth takeoff: เศรษฐกิจไทยภายใต้การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

account
​เนื้อหาส่วนต่าง ๆ ในรายงานประจำปี

  • BOT at a Glance

    คนไทยได้อะไรจากการดำเนินงานของ ธปท. ปี 2565

  • ส่วนที่ 1 ภาพรวมการทำงาน ปี 2565

  • ส่วนที่ 2 Smooth Takeoff เศรษฐกิจไทยภายใต้การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

  • ส่วนที่ 3 การดำเนินงานสำคัญ

  • ส่วนที่ 4 การกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง