รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงิน ประจำไตรมาส 4/2565

ภาพรวมระบบการเงิน

    ​ระบบการเงินไทยมีเสถียรภาพ ระบบ ธพ. มีความมั่นคง สามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง แต่ต้องติดตาม (1) ความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs (2) ความผันผวนในตลาดการเงินจากความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น

รายงานประจำไตรมาส 4 ปี 2565

2. ภาคธุรกิจ

- ​ธุรกิจขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องและฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี รวมถึงยังระดมทุนได้ต่อเนื่อง มีการออกหุ้นกู้เพื่อลงทุนโครงการใหม่และเร่งล็อกต้นทุนการกู้ยืม แต่ยังต้องติดตามความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว และบางธุรกิจที่อ่อนไหวต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ขนส่ง และก่อสร้าง

- SMEs สัญญาณการฟื้นตัวของรายได้ และคุณภาพสินเชื่อปรับดีขึ้น แต่ฐานะการเงินยังเปราะบาง จึงต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจาก COVID-19 และเริ่มฟื้นตัวช้ากว่ากลุ่มอื่น เช่น ท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจที่อ่อนไหวต่อต้นทุนที่สูงขึ้น เช่น ขนส่ง การค้า และก่อสร้าง