สัมมนาวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558 

เรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจอีสาน ภายใต้บริบทเศรษฐกิจโลก และนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ”

11 ก.ย. 2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2558 “อนาคตเศรษฐกิจอีสาน ภายใต้บริบทเศรษฐกิจโลก และนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ” ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะจากภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินการคลัง และทิศทางของเศรษฐกิจอีสานภายใต้บริบทเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย กับความท้าทายนโยบายการเงินอนาคต"

กำหนดการ

 กำหนดการ
13.10 น.

การกล่าวเปิดการสัมมนา และแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย กับความท้าทายนโยบายการเงินในอนาคต”  

โดย ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

14.15 น.

เสวนา “อนาคตเศรษฐกิจอีสาน ภายใต้บริบทเศรษฐกิจโลก และนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ” 

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

- ดร. พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการ ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- นายสุริยา จันทรกระจ่าง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
- ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัยด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
- นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
ดำเนินรายการโดย ดร. ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุปงานสัมมนาวิชาการ

การเสวนา ในหัวข้อ "อนาคตเศรษฐกิจอีสาน ภายใต้บริบทเศรษฐกิจโลก และนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ"

 

ภาพรวมเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีจากพื้นฐานที่มั่นคง แต่มีแนวโน้มเติบโตต่ำจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผ่านมายังเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาค โดยเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนด้านราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำตามความต้องการที่ลดลงทั่วโลก และส่งผลอย่างมากกับเศรษฐกิจภาคอีสานซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรหลักของไทย อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความท้าทายที่ต้องเผชิญจากโครงสร้างการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลง ประเทศไทยยังมีจุดสว่างที่จะสร้างโอกาสทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากตัวเลขทางเศรษฐกิจภาคอีสานที่ยังคงขยายตัวได้ดีจากการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย

อนาคตเศรษฐกิจอีสาน ภายใต้บริบทเศรษฐกิจโลก และนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ

 

สำหรับแนวทางการพัฒนาภาคอีสานให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของไทย และเพื่อเป็น Bio based economy รวมทั้งการบูรณาการด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำและชลประทาน ตลอดจนหาวิธีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ให้มากที่สุด โดยการบริหารจัดการน้ำในแต่ละจังหวัดเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดในภาคฯ นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญกับการเกษตรพร้อมทั้งเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ให้มากขึ้นรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและลดอุปสรรคด้านการค้าการลงทุน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่กับประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน และจีนตอนใต้ในอนาคตต่อไป 

 

ดังนั้น การประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้น และส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนเอกชนไทยที่มีความเชี่ยวชาญและมีจุดแข็งที่โดดเด่นในการดำเนินกิจการไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 4391 3532

Neo-econ-div@bot.or.th