สัมมนาวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 

เรื่อง “อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตร”

05 ก.ย. 2566

cover

กำหนดการ

 กำหนดการ
13.00 น.ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจไทยและบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง”
โดย ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
14.00 น.

นำเสนอผลการศึกษา “ก้าวสู่บริบทใหม่ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย”

โดย คุณโรจน์ลักษณ์ ปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธปท. สภอ. และ คุณมนัสชัย จึงตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธปท. สภอ.

14.45 น. 

เสวนา เรื่อง “อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมการเกษตร” 

- นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล

- ดร. พิพัฒน์ วีระถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

- ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้อำนวยการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- รศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินรายการโดย ดร. นพดล บูรณะธนัง รองผู้อำนวยการ ธปท. สภอ.

 

.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 4391 3532

Neo-econ-div@bot.or.th