การแก้ไขหนี้เช่าซื้อ

ลักษณะหนี้เช่าซื้อ

 

หนี้เช่าซื้อเกิดจากการที่ "ผู้ให้เช่าซื้อ" ชำระเงินค่าพาหนะประเภทต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตู้ รถใช้งานเพื่อการเกษตร (รถไถ) รถมินิบัส ให้แก่บริษัทผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายรถทั้งจำนวน โดย "ผู้เช่าซื้อ" จะทำสัญญาผ่อนชำระเงินคืนให้แก่ "ผู้ให้เช่าซื้อ" เป็นงวดรายเดือน ในสัญญาเช่าซื้อจะระบุข้อตกลงต่าง ๆ เงินต้นและดอกเบี้ย รวมทั้งจำนวนงวดที่ลูกหนี้ต้องจ่าย ผู้ให้เช่าซื้อจะมีชื่อกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของรถ ขณะที่ลูกหนี้เป็นผู้เช่าซื้อหรือผู้ครอบครอง จนกว่าลูกหนี้จะผ่อนชำระครบตามสัญญา กรรมสิทธิ์จึงจะโอนมายังลูกหนี้ หากลูกหนี้เช่าซื้อไม่ผ่อนชำระค่างวดติดต่อกัน 3 งวด เจ้าหนี้สามารถยึดรถเพื่อบังคับขายทอดตลาด

 

Car insurance

การแก้ไขหนี้

 

1. กรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระค่างวด ควรรีบติดต่อเจ้าหนี้ผู้ให้เช่าซื้อ เพื่อขอพักชำระหรือลดค่างวดชั่วคราว โดยลูกหนี้ต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบถึงผลกระทบด้านรายได้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) นอกจากนี้ ลูกหนี้ควรศึกษามาตรการช่วยเหลือของเจ้าหนี้ ให้ความร่วมมือในการเจรจา และแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ หลังจากการปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระค่างวดแล้ว และ/หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ที่ตกลงไว้ รักษาสภาพรถ ไม่นำไปจำนำ ไม่ส่งคืนรถโดยไม่รับรู้ทั้งสองฝ่าย และไม่ก่อหนี้เพิ่มเติม

 

2. แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้

แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้คำแนะนำ
1. การปิดบัญชีก่อนกำหนด   -  ลูกหนี้ปกติจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
   -  ลูกหนี้ค้างชำระอาจมีค่าปรับและค่าติดตามด้วย
2. การโอนสิทธิให้บุคคลอื่น ผ่อนต่อ   -  ถ้าเป็นลูกหนี้ค้างชำระ ต้องชำระค่างวดที่ค้างให้เป็นปกติก่อน
3. การขอเปลี่ยนสัญญา (refinance)   -  ลูกหนี้ควรศึกษาเงื่อนไขของเจ้าหนี้ และคำนวณว่าสินเชื่อใหม่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าคุ้มค่าหรือไม่
4. การพักชำระค่างวด   -  เหมาะกับลูกหนี้ที่รายได้ลดลงชั่วคราว และคาดว่ารายได้จะกลับมาเท่าเดิมเมื่อสถานการณ์เป็นปกติ
5. การขยายเวลา/ลดค่างวด   -  เหมาะกับลูกหนี้ที่รายได้ลดลงอย่างชัดเจนในระยะยาว หรืออาจต้องใช้เวลาปรับตัวนาน

6. การรวมกับสินเชื่อบ้านภายใต้กลุ่มผู้ให้บริการ

ทางการเงินเดียวกัน

   -  ลดภาระการผ่อนชำระรายเดือน
   -  ช่วยลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ
7. การคืนรถ   -  ไม่โดนฟ้องร้อง
   -  หากมีหนี้ส่วนต่าง อาจเจรจาขอผ่อนชำระ หรือจ่ายชำระทั้งจำนวนเพื่อปิดหนี้ทันที

 

3. ข้อแนะนำทางเลือกของลูกหนี้

สถานะลูกหนี้คำแนะนำประโยชน์ที่ได้รับ
ลูกหนี้ปกติ
(ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน)
 • ขอขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ เช่น จนอายุรถไม่เกิน 10 ปี หรือไม่เกินเงื่อนไขของเจ้าหนี้แต่ละแห่ง ตามรายได้ที่ลดลงเป็นเวลานาน
 • ขอผ่อนค่างวดแบบขั้นบันได (step up) โดยทยอยจ่ายหนี้หรือค่างวดเพิ่มขึ้นในภายหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงในช่วงแรกและจะทยอยดีขึ้นในภายหลัง
 • ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระได้ตามกำลังที่มี
 • ช่วยให้ลูกหนี้ไม่เสียประวัติเครดิตบูโร
ลูกหนี้ที่เป็น NPL
 • ขอคืนรถ เพื่อปิดหนี้ แต่ต้องประเมินว่าราคาประเมินรถคุ้มยอดหนี้คงค้างหรือไม่ เพื่อให้เหลือส่วนของหนี้ที่ต้องผ่อนชำระน้อยที่สุด
 • ขอขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ออกไป เช่น จนอายุรถไม่เกิน 10 ปี หรือไม่เกินเงื่อนไขของเจ้าหนี้แต่ละแห่ง ตามรายได้ที่ลดลงเป็นเวลานาน
 • ขอผ่อนค่างวดแบบขั้นบันได (step up) โดยทยอยจ่ายค่างวดเพิ่มขึ้นในภายหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงในช่วงแรกและจะทยอยดีขึ้นในภายหลัง เพื่อให้ผ่านช่วงวิกฤตไปก่อน
 • หากมีเงินก้อนขอชำระปิดบัญชี  

  * ส่วนใหญ่หากค้างชำระหนี้เกินกว่า 3 เดือน เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ต้องจ่ายค่างวดที่ค้างชำระเพื่อไม่ให้เป็น NPL ก่อนถึงจะปรับโครงสร้างหนี้ให้
 • ​เพื่อแสดงเจตนาว่าต้องการชำระหนี้ ไม่หนีหนี้
 • ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระได้ตามกำลังที่มี
 • ช่วยให้ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการศาล ซึ่งเสียประวัติ เวลา และเงิน

 

4. ศึกษามาตรการช่วยเหลือของสถาบันการเงิน : เจ้าหนี้สถาบันการเงินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยตามแนวทางที่ ธปท. กำหนด ในรูปแบบและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ลูกหนี้สามารถศึกษามาตรการของสถาบันการเงินแต่ละแห่งได้ทางเว็บไซต์ หรือ call center ของสถาบันการเงินนั้น ๆ และทางเว็บไซต์ COVID-19 ของ ธปท. ตาม link