“วันที่ 10 เมษายน 2567 กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ขณะที่ 2 เสียง เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี”

สตางค์ School

   แหล่งรวบรวมสื่อการสอนและตัวอย่างการสร้างห้องเรียนการเงินที่สามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย แบ่งเป็น ​

       

       1) สื่อการสอนความรู้ทางการเงินตามกรอบสมรรถนะทางการเงินเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ ​

 

       2) สื่อการสอนความรู้ทางการเงินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)