หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รักเมืองไทย

การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รักเมืองไทย

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : นางสาวพรยมล มีสุข / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : อนุบาล 1

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

สอดแทรกในรายวิชา - หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รักเมืองไทย

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. หยุดยืนเมื่อได้ยิน เพลง ชาติไทย ได้

2. บอกสกุลเงินไทยได้

3. บอกจำนวนของเงินแต่ละเหรียญได้

4. สนทนาโต้ตอบระหว่างทำกิจกรรมได้

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

FK1. รู้ว่าเหรียญและธนบัตรที่ลักษณะต่างกันมีค่าต่างกัน

FK2. รู้ว่าสิ่งที่มี เช่น ของเล่น เสื้อผ้า ของใช้ มาจากเงินที่ได้จากการทำงานของผู้ปกครอง (อนุบาล)าแต่ละชนิดในร้านค้า มีราคาที่แตกต่างกัน (อนุบาล)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

-

-

-

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

ขั้นนำ

เด็กฟัง เพลง ชาติไทย 1 รอบ

           

ขั้นสอน

1. ครูบอกชื่อ เพลง ชาติไทย และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ เพลง ชาติไทย สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อได้ยิน

เพลง ชาติไทย

        - เวลาที่เราได้ยิน เพลง ชาติไทย เราควรทำอย่างไร

2. อภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคารพธงชาติและเงินของประเทศไทยจากนั้นถามคำถาม ดังนี้

        - เพลง ชาติไทย เปิดเวลาไหน

        - สกุลเงินของไทยเรียกว่าอะไร

        - เงินไทยมีเหรียญกี่บาทบ้าง

           

ขั้นสรุป

1. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาและตอบคำถาม ดังนี้

        - เราต้องยืนตรงเคารพธงชาติเมื่อได้ยินเสียง เพลง ชาติไทย

        - เพลง ชาติไทย ขึ้น เวลา 8.00 น. และเวลา 18.00 น.

        - สกุลเงินไทยเรียกว่า บาท

        - เงินไทยมี เหรียญ 1 บาท

                    เหรียญ 2 บาท

                    เหรียญ 5 บาท

                    เหรียญ 10 บาท

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1. สังเกตเด็กหยุดยืนเมื่อได้ยิน เพลง ชาติไทย

2. สังเกตเด็กบอกสกุลเงินไทย

3. สังเกตเด็กบอกได้ว่าเงินแต่ละเหรียญมีค่าเท่าไหร่

4. สังเกตเด็กสามารถตอบคำถามได้