หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วันแม่

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : นางสาวพรยมล มีสุข / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : อนุบาล 1

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

สอดแทรกในรายวิชา - หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วันแม่

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. สนทนาเกี่ยวกับความรักของแม่ได้

2. เด็กหยิบเหรียญตามจำนวนที่ครูบอกได้

3. สนใจในการร่วมกิจกรรมบทบาทสมมติ

4. สนทนาโต้ตอบระหว่างทำกิจกรรมได้

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

FK4. รู้ว่าเงินสามารถใช้ซื้อสิ่งของได้

FK5. รู้ว่าสินค้าแต่ละชนิดในร้านค้า มีราคาที่แตกต่างกัน

FA1. รู้สึกขอบคุณเมื่อได้รับสิ่งของจากผู้อื่น (อนุบาล)

FA5. รู้สึกถึงความสำเร็จเมื่อได้รับคำชมเชยถึงความพยายาม (อนุบาล)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

-

-

-

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

ขั้นนำ

ครูแนะนำคำคล้องจองให้เด็ก

        - รอบที่ 1 ครูท่องคำคล้องจองให้เด็กฟัง 1 รอบ

        - รอบที่ 2 เด็กท่องตามครูทีละวรรค

        - รอบที่ 3 ครูและเด็กท่องคำคล้องจองพร้อมกันจนจบ

 

ขั้นสอน

1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกโดยใช้คำถาม ดังนี้

        - ตอนอยู่บ้านแม่ทำอะไรให้เด็ก ๆ บ้าง

        - แม่ของเด็ก ๆ ชอบกินอะไร

        - แม่ของเด็ก ๆ มีรูปร่างและลักษณะอย่างไร

2. ขออาสาสมัครออกมาเล่าถึงแม่ของตนเอง

3. ครูสนทนาเกี่ยวกับดอกไม้ที่ประดิษฐ์เมื่อวาน

        - ดอกไม้ที่เราประดิษฐ์คือดอกอะไร

4. นำเด็กเข้าสู่กิจกรรมบทบาทสมมติในการซื้อขายดอกมะลิโดยมีตัวละคร ดังนี้

        - ครูคือแม่ค้า

        - นักเรียนคือลูกค้าที่มาซื้อของ

5. สาธิตคนเล่นโดยการขออาสาสมัครออกมาเป็นลูกค้ามาซื้อดอกมะลิ 1 คน

6. ครูให้เด็กออกมาหยิบเหรียญและธนบัตรที่แตกต่างกัน เหรียญ 5 บาท เหรียญ 10 บาท และธนบัตร 20 บาท

7. ครูมีดอกมะลิอยู่ 3 ขนาด ให้เด็กนำเงินมาซื้อดอกมะลิที่แม่ค้าขาย ดอกมะลิที่ขายมีขนาดและราคาที่แตกต่างกัน ดังนี้

        - ดอกเล็ก ราคา 10 บาท

        - ดอกกลาง ราคา 15 บาท

        - ดอกใหญ่ ราคา 20 บาท

8. ครูและเด็กร่วมกันเล่นบทบาทสมมติ

 

ขั้นสรุป

1. ครูและเด็กร่วมกันสรุปกิจกรรม ดังนี้

        - ขอบคุณเมื่อได้ของจากครู

        - กวาดบ้าน ถูบ้าน ทำกับข้าว ล้างจาน ซักผ้า

        - ความรักของแม่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทำให้เรารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

        - การเล่นบทบาทสมมติในการซื้อขายดอกมะลิ

        - เล่นบทบาทสมมติต้องมี แม่ค้า ลูกค้า ในการซื้อขาย

        - ดอกไม้ที่ทำ คือ ดอกมะลิ

        - รู้สึกดีใจเมื่อได้รับคำชม

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1. สังเกตเด็กสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับความรักของแม่ได้

2. สังเกตเด็กหยิบเหรียญตามจำนวนที่ครูบอก

3. สังเกตความสนใจของเด็กในการร่วมกิจกรรมบทบาทสมมติ         

4. สังเกตเด็กสามารถตอบคำถาม