เจ้าของธุรกิจโรงงานปุ๋ย

การเผยแพร่ผลงานครูในโครงการหรือตามความร่วมมือต่าง ๆ

ชื่อกิจกรรม : เจ้าของธุรกิจโรงงานปุ๋ย

 

ชื่อครู/หน่วยงาน : นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ / มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ชื่อโรงเรียนที่สอนหรือฝึกสอน : โรงเรียอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

 

ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ใช้สอน/ทำกิจกรรม : ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4

 

รูปแบบการนำไปใช้ : 

สอดแทรกในรายวิชา - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

  • เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ประโยชน์จากสารเคมี และสารอินทรีย์ในพืช
  • เพื่อผู้เรียนสามารถคิดคำนวณต้นทุนของปุ๋ยแต่ละชนิดแต่ละสูตรอย่างถูกต้อง

 

สมรรถนะทางการเงิน (Financial competency) :

FA6. ยอมรับว่าเราไม่สามารถมีทุกอย่างได้ เนื่องจากมีทรัพยากรจำกัด เช่น เวลา เงิน ดังนั้น จึงต้องจัดลำดับความสำคัญ (ป. ต้น)

FB9. เปรียบเทียบสินค้าและราคา และเลือกสิ่งที่เหมาะสม (ป. ปลาย)

FB10. ยับยั้งชั่งใจในการซื้อของที่ไม่จำเป็น (ป. ปลาย)

FK49. รู้ว่าสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันอาจมีราคาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การตั้งราคาของผู้ขาย สถานที่ขาย ช่วงเวลาที่ขาย ช่องทางการขายสินค้าทั้งแบบ online และ offline (ม. ต้น)

FA18. มีแรงจูงใจที่จะหาข้อมูลและเปรียบเทียบสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ (ม. ต้น)

FK88. รู้ว่าราคาไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ แต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพ ข้อกำหนด และเงื่อนไขด้วย (ม. ปลาย)

 

ตัวชี้วัด สพฐ. ถ้ามี : 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

 

ตัวชี้วัดปลายทาง

 

-

 

-

 

 

-

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการดำรงชีวิตของพืช

เรื่องสารอินทรีย์ในพืช

เวลาในการจัดการเรียนรู้ 3 คาบเรียน

กิจกรรมนำสู่การเรียน (คาบที่ 1 – 2 )

1.  ครูทบทวนความรู้เดิมว่าพืชต้องการสารอาหารและพลังงานเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต พืชสามารถสร้างอาหารได้เองผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง อาหารที่สร้างได้ คือ น้ำตาล และอาจถามนักเรียนว่า พืชใช้น้ำตาลที่สร้างได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง

2.  ครูพูดคุยเรื่องการใช้สารเคมีในพืชโดยวิธีการใช้สูตรปุ๋ย

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

1.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มใช้ฐานความรู้เดิม และประสบการณ์ใกล้ตัวของนักเรียนร่วมกันคิดว่าปุ๋ยมีกี่สูตร ใช้สำหรับอะไรบ้างในแต่ละสูตร และประมาณราคาปุ๋ย

กิจกรรมรวบยอด

1.  ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ทำไมปุ๋ยบางชนิดจึงมีราคาสูงหรือมีราคาแพง เนื่องจากปุ๋ยชนิดนั้นมีสารอาหารที่พืชต้องการต่างกันออกไป

2.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำกระสอบปุ๋ย ยี่ห้อ ขนาด ปริมาณ พร้อมทั้งบิลราคาปุ๋ยล่าสุดของผู้ปกครองมาสำหรับคำนวณต้นทุนปุ๋ยในคาบที่ 3

กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้ (คาบที่ 3)

1.  ครูนำเข้าสู่บทเรียนจากการให้นักเรียนเรียนรู้การคิดคำนวณต้นทุนราคาปุ๋ยจากสื่อการสอนที่ครูเตรียมไว้

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

1.  ครูให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มที่จัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้ว นำกระสอบปุ๋ยและบิลราคาที่เตรียมมา คำนวณต้นทุนปุ๋ย และคำนวณหาราคาเปรียบเทียบปุ๋ยแต่ยี่ห้อ

2.  ให้นักเรียนทำกิจกรรมเจ้าของโรงงานปุ๋ย โดยการนำเอาวิธีการคำนวณสูตรปุ๋ย มาเป็นเกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยซึ่งต้องประกอบไปด้วย รูปแบบผลิตภัณฑ์ สูตรปุ๋ย ข้อบ่งชี้ ราคาปุ๋ย และกำไร ต้นทุนของปุ๋ย ลงกระดาษ A4 ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

กิจกรรมรวมยอด

1.  ครูอธิบายและเสนอแนะเพิ่มเติมจากสิ่งที่นักเรียนได้นำเสนอหน้าชั้นเรียน

 

การประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ :

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรม

เริ่มสั่งเกตพฤติกรรมตั้งแต่นักเรียนเริ่มการเรียนรู้ว่ามีพฤติกรรมกระตื้อรื้อร้น ให้ความสนใจระหว่างการทำกิจกรรมตลอดถึงการมีส่วนรวมในการทำกิจกรรมกลุ่ม

2.  ตรวจใบงานกลุ่ม

ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน มีเนื้อหารายละเอียดครบถ้วนตามที่สั่ง คือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ สูตรปุ๋ย
ข้อบ่งชี้ ราคาปุ๋ย และกำไร ต้นทุนของปุ๋ย และความสวยงาม รวมไปถึงการออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน การตอบคำถามของนักเรียนภายในกลุ่ม