แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายการเงิน

เป้าหมายนโยบายการเงิน

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

เอกสารเผยแพร่ กนง.

การดำเนินนโยบายการเงิน

เกี่ยวกับนโยบายการเงิน

เสถียรภาพระบบการเงิน

ความสำคัญของเสถียรภาพระบบการเงิน

บทบาทธนาคารกลางในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน

การประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินของ ธปท.

นโยบายดูแลความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน

การกำกับระบบสถาบันการเงิน

สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินของไทย 

การกําหนดนโยบายสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงิน

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน

การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

การให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องแก่สถาบันการเงิน

ตลาดการเงิน

โครงสร้างตลาดการเงินไทย

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ตลาดเงินและตลาดพันธบัตร

การพัฒนาและมาตรฐานตลาดการเงิน

หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน

การบริหารเงินสำรอง

ระบบการชำระเงิน

นโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบการชำระเงิน

เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน

ระบบบาทเนต

การกำกับดูแลระบบการชำระเงิน

การกำกับตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560

การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธนบัตร

วิธีการสังเกตธนบัตร

ธนบัตรชำรุด

ธนบัตรหมุนเวียนที่ใช้ในปัจจุบัน

นิทรรศการกิจการธนบัตร

รู้จักสายออกบัตรธนาคาร

ธนบัตรปลอม

การขอใช้ภาพธนบัตรในสื่อโฆษณา

การใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

สมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

เศรษฐกิจการเงินในกลุ่มประเทศ CLMV

ความร่วมมือทางวิชาการของ ธปท.

มาตรการพิเศษ

วิกฤตโควิด 19

วิกฤตต้มยำกุ้ง