มาตรฐานและการเผยแพร่ข้อมูล SDDS

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินตามมาตรฐานระดับสูง (Special Data Dissemination Standard : SDDS) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เมื่อเดือนสิงหาคม 2539 โดยมีข้อกำหนดในการเผยแพร่ข้อมูล 5 ประเภท คือ ข้อมูลเศรษฐกิจภาคการผลิต การเงิน การคลัง ด้านต่างประเทศ และประชากร

 

การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว มีหลักเกณฑ์ครอบคลุม 4 รายการ ได้แก่

1) ขอบเขตความถี่และความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูล   2) การเข้าถึงข้อมูลโดยสาธารณชน   3) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เผยแพร่   4) คุณภาพของข้อมูลที่เผยแพร่