คู่มือสำหรับประชาชนด้านสถิติ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีหน้าที่รายงานข้อมูลเข้ามาศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเอกสาร

ในการขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอความเห็นชอบ และแจ้งเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด