ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนเมษายน 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน 
  • จากภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค และการกระตุ้นของภาครัฐ
  • ส่วนการบริโภคปรับดีขึ้นบ้าง แต่ยังได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่วนผลผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมชะลอลง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาหดตัว

รายได้เกษตรกร ชะลอลง

จากด้านผลผลิตที่ชะลอลง หลังเร่งเก็บเกี่ยวอ้อยไปในเดือนก่อน ขณะที่ข้าวนาปรังและมันสำปะหลังยังขยายตัวจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ส่วนด้านราคาหดตัวน้อยลง ตามราคาข้าวเปลือกเจ้า ส่วนราคามันสำปะหลังขยายตัวตามความต้องการส่งออก และปศุสัตว์ขยายตัวตามต้นทุน

 

ภาคอุตสาหกรรม ชะลอลง

จากผลผลิตน้ำตาลปรับลดลงหลังเร่งไปมากในเดือนก่อน ผลผลิตเครื่องดื่มลดลงหลังเร่งผลิตเพื่อเพิ่มสต๊อกก่อนสงกรานต์ ด้านหมวดอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนหดตัวจากการปิดโรงงานชั่วคราว เพราะการระบาดของ COVID-19 ในจีน ส่วนการผลิตส่งออกเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ปรับดีขึ้นจากยุโรปและสหรัฐฯ

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

จากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมฯ และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญปรับดีขึ้น ทั้งการเดินทางโดยรถยนต์และเครื่องบิน  ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเพิ่มขึ้น

 

การอุปโภคบริโภค กลับมาขยายตัว

จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค ส่งผลให้ความเชื่อมั่นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดีขึ้น โดยจากการใช้จ่ายหมวดบริการขยายตัวตามภาคการท่องเที่ยว และหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีปัจจัยกดดันจากค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้น

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการลงทุนเพื่อผลิตขยายตัวจากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการลงทุนซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์ของธุรกิจขนส่งและเกษตร ด้านการก่อสร้างขยายตัวตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง และยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างปรับดีขึ้น

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก ชะลอลง ตามการส่งออกไปเมียนมา จากปัญหาขนส่งสินค้าในช่วงต้นเดือนที่มีความไม่สงบในพื้นที่บ้าง แต่ความต้องการสินค้ายังมีต่อเนื่องจากธุรกิจกลับมาเปิดดำเนินการมากขึ้น ด้านการส่งออกผลไม้ไปจีนตอนใต้ขยายตัวจากการหันมาใช้ช่องทางภาคเหนือส่งสินค้ามากขึ้น การนำเข้า ชะลอลง ตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมา ส่วนการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ยังหดตัว มีเพียงการนำเข้าผลไม้และผักจากจีนตอนใต้ที่ขยายตัวได้

 

อัตราเงินเฟ้อ ชะลอตัว ตามหมวดพลังงาน จากผลของฐานปีก่อนสูง

 

ตลาดแรงงาน ทรงตัว ตามจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ม.33) แต่ยังเปราะบาง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 พฤษภาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : Pimchany@bot.or.th