ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน 
  • จากภาคการท่องเที่ยวหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 และการบริโภคที่ทยอยฟื้นตัวแต่ยังคงมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น
  • ด้านรายได้เกษตรกรขยายตัวจากราคาและผลผลิต สอดคล้องกับผลผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับดีขึ้นในหมวดอาหาร

รายได้เกษตรกร ขยายตัวมากขึ้น

จากด้านราคาที่ปรับดีขึ้น โดยราคามันสำปะหลังเพิ่มขึ้นตามความต้องการส่งออกและใช้ในประเทศ  ราคาปศุสัตว์เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากต้นทุนอาหารสัตว์ปรับเพิ่มขึ้น ด้านผลผลิตข้าวนาปรังและมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศเอื้ออำนวย

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว

จากหมวดอาหารเป็นสำคัญ ตามวัตถุดิบภาคเกษตรประเภทผัก ผลไม้ และนมโค เข้าสู่โรงงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการจากประเทศคู่ค้าในสินค้าแปรรูปเกษตรเพิ่มขึ้น ทั้งตลาดเอเชียและยุโรป ด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับดีขึ้นในกลุ่มสินค้าเลนส์ที่ส่งออกไปญี่ปุ่น

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

จากช่วงวันหยุดยาวและมาตรการควบคุมโรคผ่อนคลายมากขึ้น ทำให้การเดินทางผ่านท่าอากาศยานและการจองห้องพักเพิ่มขึ้น แต่การเดินทางโดยรถยนต์ได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมัน ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

จากการใช้จ่ายหมวดบริการเพิ่มขึ้นตามการท่องเที่ยว ขณะที่หมวดยานยนต์ทุกประเภทส่งมอบรถได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สินค้าอุปโภคบริโภคยังได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการลงทุนเพื่อผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยาง และพลาสติก และการลงทุนซื้อรถเพื่อการเกษตร ด้านการลงทุนก่อสร้างมีการขออนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก ขยายตัวมากขึ้น ตามการส่งออกผลไม้ไปจีนตอนใต้ขยายตัวมาก จากการหันมาใช้ช่องทางภาคเหนือส่งสินค้ามากขึ้น ด้านการส่งออกไปเมียนมาขยายตัว จากความต้องการที่ยังมีต่อเนื่อง ประกอบกับปัญหาการขนส่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบคลี่คลาย ส่วนการส่งออกไป สปป.ลาว ขยายตัวในหมวดน้ำมันเชื้อเพลิง การนำเข้า ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการนำเข้าสินค้าหมวดเหล็กและโลหะ หมวดเครื่องเทศและผักจากเมียนมา การนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และผัก เครื่องจักรและอุปกรณ์จากจีนตอนใต้

 

อัตราเงินเฟ้อ เร่งขึ้น ตามราคาพลังงานและราคาอาหารสด 

 

ตลาดแรงงาน ดีขึ้นเล็กน้อย ตามจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 มิถุนายน 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : Pimchany@bot.or.th