ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนมิถุนายน 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน
  • จากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้การใช้จ่ายในหมวดบริการปรับดีขึ้น ประกอบกับรายได้เกษตรกรและตลาดแรงงานปรับดีขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมา ทำให้การบริโภคทยอยฟื้นตัว แต่ยังคงมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้น
  • ด้านการลงทุนขยายตัวขณะเดียวกันการผลิตขยายตัวมากขึ้นตามความต้องการส่งออกและอุปสงค์ในประเทศ

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง

ตามผลผลิตข้าวนาปรังเนื่องจากใกล้หมดฤดูเก็บเกี่ยว และผลผลิตสุกรที่หดตัว ด้านราคาสินค้าเกษตรปรับดีขึ้น โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกและมันสำปะหลัง ตามความต้องการส่งออก และปศุสัตว์ตามผลผลิตที่ลดลง

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวมากขึ้น

จากหมวดแปรรูปอาหาร ตามปริมาณวัตถุดิบเกษตรที่มีเข้าโรงงานมากขึ้น และความต้องการจากของประเทศคู่ค้า รวมถึงหมวดเครื่องดื่มที่กลับมาผลิตเพิ่มขึ้น ตามกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศที่ทยอยกลับมาต่อเนื่อง

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

จากความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวมีต่อเนื่อง สอดคล้องกับอัตราการจองห้องพักขยายตัว ขณะที่การเดินทางโดยรถยนต์ถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัว

จากหมวดบริการที่ขยายตัวดีตามการท่องเที่ยว ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวเล็กน้อยตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว แต่ยังมีแรงกดดันจากราคาที่ปรับสูงขึ้น ด้านการใช้จ่ายในหมวดรถยนต์นั่งและจักรยานยนต์ชะลอลง จากปัญหาขาดรถส่งมอบบางรุ่น

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการลงทุนเพื่อผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการลงทุนซื้อรถยนต์เพื่อทำธุรกิจและใช้ในภาคเกษตร ด้านการลงทุนก่อสร้างขยายตัว สะท้อนจากการขออนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก ขยายตัวชะลอลง ตามการส่งออกทุเรียนไปจีน หลังเร่งไปมากในเดือนก่อน ขณะที่การส่งออกไปเมียนมายังคงขยายตัว โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากร้านค้ากลับมาเปิดดำเนินการมากขึ้น หลัง COVID-19 คลี่คลาย การนำเข้า ขยายตัวมากขึ้น ตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว รวมทั้งผักจากจีนตอนใต้ ตามความต้องการบริโภคในประเทศที่มีต่อเนื่อง

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น ตามราคาพลังงาน และราคาอาหารสด

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้น สะท้อนตามกิจกรรมเศรษฐกิจที่ทยอยกลับมา สอดคล้องกับจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น (ม.33)

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 กรกฎาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : Pimchany@bot.or.th