ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนกันยายน 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน
  • จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวมีการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้ภาคเกษตรและผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว รวมทั้งการจ้างงานที่ทยอยปรับดีขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบริโภคฟื้นตัว แม้มีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง

รายได้เกษตรกร ขยายตัว

ตามราคาข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้น ด้านผลผลิตขยายตัวชะลอลง

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว

ตามหมวดอาหาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ปรับดีขึ้น

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวมากขึ้น

จากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักที่ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามหมวดบริการที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่องและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวเล็กน้อย

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวเล็กน้อย

ตามการลงทุนเพื่อผลิตส่งออกและการลงทุนก่อสร้างที่หดตัว

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัว

ตามการค้ากับจีนที่หดตัวน้อยลง ส่วนการค้ากับเมียนมาชะลอลง

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้น จากจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เพิ่มขึ้นขณะที่ผู้ขอรับสิทธิว่างงานทรงตัว

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 ตุลาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : Pimchany@bot.or.th