ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน  
  • จากการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 ประกอบกับผลกระทบจากการระบาดของ Omicron ไม่รุนแรงเท่าการระบาดระลอกก่อน ส่งผลให้การท่องเที่ยวและการบริโภคปรับดีขึ้น
  • ด้านผลผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นเช่นกัน

รายได้เกษตรกร กลับมาขยายตัว

จากผลผลิตอ้อยโรงงานและข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ด้านราคาลดลงจากราคาข้าวเป็นสำคัญ ตามผลผลิตและสต๊อกที่เพิ่มขึ้นแต่ราคาอ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และปศุสัตว์เพิ่มขึ้น

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว

ตามการผลิตน้ำตาล และการสีข้าวที่เพิ่มขึ้น หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัว ตามสถานการณ์ขนส่งที่ปรับดีขึ้น และความต้องการจากประเทศคู่ค้ามีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังเผชิญกับปัญหาราคาวัตถุดิบสูงผลจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน 

 

การท่องเที่ยว ขยายตัว

นักท่องเที่ยวชาวไทยปรับดีขึ้น ตามการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 การกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐ และปัญหาหมอกควันที่น้อยกว่าปีก่อน ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาบ้างจากการใช้มาตรการ Test&Go แต่ยังคงหดตัวสูง 

 

การอุปโภคบริโภค หดตัวน้อยลง

ตามการใช้จ่ายหมวดบริการที่ปรับดีขึ้นตามภาคการท่องเที่ยว การใช้จ่ายเพื่อซื้อยานยนต์หดตัวน้อยลงจากปัญหาขาดแคลนรถส่งมอบทุเลาลง และยังมีความต้องการซื้อในกลุ่มเกษตรและขนส่ง ขณะที่การใช้จ่ายซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวใกล้เคียงเดิม จากราคาสินค้าปรับสูงขึ้น และกำลังซื้อยังอ่อนแอ

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว

ตามการลงทุนเพื่อผลิตโดยการนำเข้าสินค้าทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ การลงทุนซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์ปรับดีขึ้น ขณะที่การลงทุนเพื่อก่อสร้างหดตัวน้อยลงจากยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และภาคอสังหาฯ ที่มีสัญญาณการขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้น

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก ขยายตัว ตามการส่งออกไปเมียนมา จากร้านค้าและภาคผลิตในเมียนมากลับมาเปิดทำการมากขึ้น ด้านการส่งออกไป สปป.ลาว ขยายตัวในหมวดสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปโภคบริโภค ขณะที่การส่งออกผลไม้ไปจีนตอนใต้หดตัวน้อยลง จากปัญหาความล่าช้าในการส่งออกผ่านด่านโม่ฮาน (Mohan) เริ่มคลี่คลาย การนำเข้า ขยายตัว ตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมา ไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และผลไม้จากจีนตอนใต้กลับมาขยายตัว

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น จากราคาพลังงาน และราคาอาหารสด

 

ตลาดแรงงาน ทรงตัว ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงจ้างงานในระดับเดิมแต่ยังมีความเปราะบาง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 เมษายน 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : Pimchany@bot.or.th

 

 

ภาวะเศรษฐกิจ เดือนมกราคม 2566