ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2565

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน  
  • จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดีขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่เร่งขึ้น ขณะที่การบริโภคทยอยฟื้นตัวภายใต้แรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยมีแรงสนับสนุนจากรายได้ภาคเกษตรและตลาดแรงงานที่ปรับดีขึ้น
  • ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากขึ้นทั้งการลงทุนในเครื่องจักรและการก่อสร้าง ขณะที่การผลิตชะลอตัว ส่วนหนึ่งจากผลของนโยบาย Zero-Covid ของจีน

รายได้เกษตรกร ขยายตัวมากขึ้น

ตามผลผลิตข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง ลำไย และลิ้นจี่ จากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ด้านราคาขยายตัวจากราคามันสำปะหลังตามความต้องการส่งออก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากความต้องการของโรงงานอาหารสัตว์ ขณะที่ราคาปศุสัตว์ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง

จากการผลิตน้ำตาลชะลอลงหลังเร่งไปมากในไตรมาสก่อน หมวดเครื่องดื่มกลับมาหดตัวหลังเร่งผลิตไปช่วงต้นปี หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัวผลจากนโยบาย Zero-Covid ของจีน และวัตถุดิบขาดแคลน อย่างไรก็ดี สินค้าแปรรูปอาหารส่งออกยังขยายตัวดี

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

นักท่องเที่ยวชาวไทยปรับดีขึ้น ตามการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 ส่งผลให้การเดินทางเพิ่มขึ้นทั้งทางบกและอากาศ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้น หลังการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ

 

การอุปโภคบริโภค กลับมาขยายตัว

ตามการใช้จ่ายหมวดบริการที่เร่งขึ้นจากภาคท่องเที่ยว สินค้าอุปโภคบริโภคปรับดีขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยกลับมา การใช้จ่ายเพื่อซื้อยานยนต์ขยายตัวเล็กน้อย จากความต้องการซื้อในกลุ่มผู้มีรายได้ประจำ ค้าขาย เกษตร และขนส่ง

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวมากขึ้น

ตามการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออก รวมทั้งการลงทุนซื้อรถเพื่อการเกษตรปรับดีขึ้น ด้านการลงทุนเพื่อก่อสร้างขยายตัว สะท้อนจากการขออนุญาตพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก ขยายตัวมากขึ้น ตามการส่งออกผลไม้ไปจีนเร่งขึ้น โดยเฉพาะทุเรียน ด้านเมียนมาขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เสื้อผ้าและสิ่งทอตามสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย ส่วน สปป.ลาว ขยายตัวจากความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิง การนำเข้า ขยายตัวต่อเนื่อง  ตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การนำเข้าผัก จากจีน และการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ยังขยายตัวต่อเนื่อง

 

อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น จากราคาพลังงาน และราคาอาหารสด

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้น จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ปรับดีขึ้นขณะที่ผู้ขอรับสิทธิว่างงานลดลง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 กรกฎาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : Pimchany@bot.or.th