ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนมีนาคม 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนมีนาคม 2566 ชะลอลงจากเดือนก่อน
  • ปัญหาหมอกควันที่มีต่อเนื่อง กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการท่องเที่ยวและการบริโภค
  • อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวได้ และตลาดแรงงานปรับดีขึ้นต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจอยู่ในทิศทางฟื้นตัว

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

จากผลผลิตข้าวนาปรังขยายตัวสูง จากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ส่วนผลผลิตอ้อยโรงงานชะลอลงเพราะเร่งเก็บเกี่ยวไปช่วงก่อนหน้า ขณะที่ด้านราคาชะลอลงเล็กน้อย ตามราคาอ้อยโรงงาน ส่วนหนึ่งจากฐานสูงในปีก่อน ประกอบกับปริมาณอ้อยไฟไหม้เพิ่มขึ้น ทาให้ราคารับซื้อลดลง

 

ภาคอุตสาหกรรม ทรงตัว

หมวดอาหารแปรรูปขยายตัว ตามความต้องการที่มีต่อเนื่อง และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์เพิ่มขึ้น หมวดเครื่องดื่มหดตัวน้อยลง จากการผลิตเพิ่มเพื่อรองรับช่วงเทศกาลอย่างไรก็ตาม การผลิตส่งออกสินค้าฟุ่มเฟือยอาทิ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ไม้ เซรามิก และเครื่องประดับ รวมทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัวต่อเนื่อง ตามอุปสงค์คู่ค้าที่ยังอ่อนแอ

 

การท่องเที่ยว ชะลอลง

นักท่องเที่ยวไทยลดลง จากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่มีต่อเนื่อง สะท้อนจากการค้นหาที่พัก และอัตราการเข้าพักปรับลดลง และบางส่วนยกเลิกการเดินทาง ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากฐานที่ต่า โดยเฉพาะชาวจีนและเกาหลีใต้

 

การอุปโภคบริโภค กลับมาหดตัว

จากปัญหาหมอกควัน ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง สะท้อนจากการใช้จ่ายหมวดบริการชะลอลงสอดคล้องกับการท่องเที่ยว ประกอบกับหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคชะลอลง โดยเฉพาะกลุ่มแอลกอฮอลล์และเครื่องดื่มลดลง อย่างไรก็ดี หมวดยานยนต์ขยายตัว จากการส่งมอบรถได้ดีขึ้น

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง

ทั้งจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง โดยเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวตามการนำเข้าสินค้าทุนในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ ประกอบกับการลงทุนก่อสร้างหดตัวตามการจาหน่ายวัสดุก่อสร้างเป็นสาคัญ

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมาขยายตัว

จากการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปและสินค้าอุปโภคบริโภคไปเมียนมา รวมทั้งผลไม้ ทุเรียน ลำไย และมังคุดสด ไปจีนตอนใต้ ด้านการนำเข้าหดตัวมากขึ้น ตามการนำเข้าผลไม้จากจีนที่กลับมาหดตัว หลังนำเข้ามากในช่วงก่อนหน้า และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมายังหดตัว

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง ตามหมวดอาหารสดและพลังงาน

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ปรับเพิ่มขึ้น

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
3 พฤษภาคม 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1168
E-mail : TanaporD@bot.or.th

 

 

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด