ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2566 ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน
  • การบริโภคปรับดีขึ้นหลังสิ้นสุดช่วงหมอกควัน และได้ปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกร การจ้างงาน รวมทั้งการผลิตอุตสาหกรรมที่ขยายตัว
  • อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวชะลอลงหลังผ่านช่วงเทศกาลในเดือนก่อน

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

จากผลผลิตข้าวนาปรังที่เพิ่มขึ้นมาก ตามปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ประกอบกับด้านราคาขยายตัวดีจากราคาข้าวเปลือกที่เพิ่มขึ้น ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศมีต่อเนื่อง ราคาลิ้นจี่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคามันสำปะหลังเพิ่มขึ้นตามความต้องการส่งออกไปจีน และความต้องการใช้ผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ รวมทั้งราคาปศุสัตว์ที่ยังสูงตามต้นทุนการผลิต

 

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัว

จากการผลิตหมวดอาหารแปรรูปที่มีความต้องการส่งออกและบริโภคในประเทศต่อเนื่อง หมวดเครื่องดื่มขยายตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นรวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวโดยเฉพาะที่ใช้ในยานยนต์ อย่างไรก็ตาม การผลิตเพื่อส่งออกสินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ไม้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ยังหดตัวต่อเนื่องตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

 

การท่องเที่ยว ชะลอตัว

จากนักท่องเที่ยวชาวไทยชะลอลง หลังผ่านช่วงเทศกาลในเดือนก่อน สะท้อนจากการเดินทางโดยรถยนต์ และทางอากาศที่ปรับฤดูกาลแล้วลดลง อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น โดยขยายตัวได้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันและฮ่องกง

 

การอุปโภคบริโภค กลับมาขยายตัว

ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาเพิ่มขึ้นหลังสิ้นสุดช่วงหมอกควัน สะท้อนจากการใช้จ่ายหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคปรับดีขึ้น หมวดยานยนต์ปรับดีขึ้นในกลุ่มรถยนต์นั่งและจักรยานยนต์ตามความต้องการที่มีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายหมวดสินค้ากึ่งคงทนปรับลดลงหลังเร่งไปในเดือนก่อน

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวน้อยลง

จากการลงทุนก่อสร้างที่หดตัวนัอยลงตามยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ขยายตัว ส่วนการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยมูลค่านำเข้าสินค้าทุนหดตัวน้อยลง แต่ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัวมากขึ้น

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมาหดตัว

ตามการส่งออกทุเรียนและมังคุดไปจีนตอนใต้หลังเร่งไปมากในเดือนก่อน อย่างไรก็ดี การส่งออกไปเมียนมาขยายตัว หลังความไม่สงบบริเวณชายแดนคลี่คลายลงด้านการนำเข้าหดตัวต่อเนื่องตามข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมา ขณะที่กระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ขยายตัว

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง จากหมวดพลังงาน ตามค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมัน รวมทั้งอาหารสด

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้น ตามจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสิทธิว่างงานทรงตัว

 

ปัจจัยที่ตัองติดตาม
-  ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังกดดันกำลังซื้อและการฟื้นตัวของการบริโภค

-  อุปสงค์ในตลาดโลกยังอยู่ในทิศทางชะลอตัว

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 มิถุนายน 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1168
E-mail : TanaporD@bot.or.th

 

 

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด