ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนกรกฎาคม 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือกรกฎาคม 2566 ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน
  • การท่องเที่ยวขยายตัว การจ้างงานเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในทิศทางฟื้นตัว
  • ประกอบกับรายได้ภาคเกษตรยังขยายตัวได้ ส่งผลให้การบริโภคปรับดีขึ้นเล็กน้อย

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง

จากด้านผลผลิตที่ชะลอลง โดยลำไยลดลงจากสภาพอากาศที่ผันผวนช่วงออกดอก ส่วนสับปะรดลดลงจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น แต่ข้าวนาปรังยังคงขยายตัวจากปริมาณน้ำเอื้ออำนวย ด้านราคาขยายตัวดี  ตามราคาข้าวเปลือกที่มีอุปสงค์ดีต่อเนื่อง ทั้งตลาดในและต่างประเทศราคาลำไยและสับปะรดเพิ่มขึ้น ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง ส่วนราคาปศุสัตว์ลดลงตามราคาสุกรที่มีอุปทานมากขึ้น

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว

จากสินค้าเกษตรแปรรูปประเภทผลิตภัณฑ์นม ข้าว  น้ำตาล และเครื่องดื่มขยายตัว ด้านหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ชะลอลงบ้าง หลังเร่งส่งออกไปในช่วงก่อน แต่ยังมีแนวโน้มดี อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยหดตัวต่อเนื่องทั้งเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ และเครื่องนุ่งห่ม ตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง

 

การท่องเที่ยว ขยายตัว

จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นสำคัญ สะท้อนจากจำนวนชาวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานขยายตัว โดยขยายตัวดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน และเกาหลีไต้ ขณะที่การเดินทางโดยรถยนต์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงปลายเดือนที่มีวันหยุดยาวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่เพิ่มขึ้น 

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวเล็กน้อย

จากการใช้จ่ายในหมวดบริการ และการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ตามกิจกรรมในช่วงวันหยุดยาว รวมทั้งธุรกิจมีการส่งเสริมการขายมากขึ้น ขณะที่ยอดขายสินค้าคงทนในรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์ยังขยายตัวได้ ขณะที่กลุ่มรถยนต์กระบะลดลง ส่วนสินค้ากึ่งคงทนลดลง หลังจากเร่งซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วในช่วงก่อนหน้า

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวเล็กน้อย

จากด้านการก่อสร้างที่ปรับดีขึ้น แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ โดยยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างขยายตัวและพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างหดตัวน้อยลง ด้านการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังหดตัว จากการนำเข้าสินค้าทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ลดลง จากผลของฐานสูงในปีก่อน

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวมากลง

ตามการส่งออกไปเมียนมาที่ลดลง จากความไม่สงบบริเวณชายแดน และการขนส่งสินค้าทำได้จำกัด รวมทั้งการส่งออกทุเรียนไปจีนตอนใต้ลดลง ตามผลผลิตที่เหลือน้อย ด้านการนำเข้าหดตัวน้อยลง จากการนำเข้าผลไม้จากจีนขยายตัว ตามความต้องการบริโภคภายในประเทศ

 

อัตราเงินเฟ้อ ทรงตัว ราคาหมวดอาหารสด และเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลง ขณะที่หมวดพลังงานเพิ่มขึ้น

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผู้ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตามมาตรา 38 ที่ลดลง

 

ปัจจัยที่ตัองติดตาม
-  ความเสี่ยงจากปริมาณฝนที่ลดลงจากภาวะเอลนีโญ

-  การฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ

-  นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 สิงหาคม 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1166
E-mail : ChanyarT@bot.or.th

 

 

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด