ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

30 พฤศจิกายน 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนตุลาคม 2566

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือตุลาคม 2566 ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน 
  • ตามกิจกรรมภาคบริการจากการเข้าสู่ช่วงฤดูท่องเที่ยวและมีช่วงวันหยุดยาว ประกอบกับการจ้างงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และรายได้เกษตรที่ยังขยายตัวส่งผลให้การบริโภคปรับดีขึ้น

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง จากผลผลิตหดตัว ตามข้าวนาปีที่ลดลงเพราะฝนมาล่าช้า ทิ้งช่วง และปริมาณน้อยกว่าปีก่อน และผลผลิตลำไยลดลงจากสภาพอากาศผันผวน ขณะที่ด้านราคาขยายตัวดี ตามราคาข้าวเปลือกที่มีอุปสงค์ต่อเนื่องจากต่างประเทศ รวมทั้งราคาลำไยเพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ในยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือปรับลดลง หลังเร่งผลิตไปในช่วงก่อน ประกอบกับผลผลิตของโรงสีข้าวลดลงตามวัตถุดิบ ส่วนสินค้าฟุ่มเฟือยกลุ่มเซรามิก และเครื่องประดับลดลงเล็กน้อย ตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ยังอ่อนแอ อย่างไรก็ดี กลุ่มอาหารกระป๋องและผลิตภัณฑ์นมยังขยายตัวได้ตามความต้องการที่ยังมีต่อเนื่อง

 

การท่องเที่ยว ขยายตัว จากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนชาวต่างชาติที่ผ่านด่าน ตม. ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้น และการเดินทางด้วยรถยนต์กลับมาขยายตัว อานิสงส์จากช่วงหยุดยาว สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่ปรับเพิ่มขึ้น

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัว ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น จากวันหยุดยาว และผลของมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ ทำให้การบริโภคทุกหมวดปรับดีขึ้น ยกเว้นหมวดสินค้าคงทนลดลง โดยเฉพาะรถกระบะลดลงตามความต้องการของกลุ่มรถขนส่ง และสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดการพิจารณาสินเชื่อ

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวน้อยลง จากการลงทุนเพื่อการก่อสร้างปรับดีขึ้น โดยหมวดวัสดุก่อสร้างกลับมาขยายตัว ประกอบกับพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างหดตัวน้อยลง ส่วนการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ทรงตัว โดยการนำเข้าสินค้าทุนปรับดีขึ้น แต่การลงทุนซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์ยังคงหดตัวต่อเนื่องง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมาหดตัว ตามการส่งออกไปเมียนมาหดตัว จากความไม่สงบบริเวณชายแดน ประกอบกับการส่งออกทุเรียนและมังคุดไปจีนชะลอลง ด้านการนำเข้าปรับดีขึ้นจากหมวดผลไม้และผักจากจีนตามความต้องการในประเทศ แต่การนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว หดตัว จากการปิดซ่อมบำรุงประจำปี

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง จากราคาในหมวดพลังงานและอาหารสดลดลงจากฐานสูงในปีก่อน 

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตามมาตรา 38 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด

 

ปัจจัยที่ตัองติดตาม

-  ผลผลิตเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญและสภาพอากาศผันผวน
-  การฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ
-  ผลกระทบจากความขัดแย้งของกลุ่มฮามาส-อิสราเอล ต่ออุปสงค์ต่างประเทศ
-  นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 พฤศจิกายน 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1165
E-mail : RossukoS@bot.or.th

 

 

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด