ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

31 มกราคม 2567

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนธันวาคม 2566

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือธันวาคม 2566 ขยายตัวจากเดือนก่อน
  • ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นในช่วงฤดูท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปลายปี 
  • ทำให้การท่องเที่ยวและการบริโภคขยายตัว

รายได้เกษตรกร หดตัวเล็กน้อย จากผลผลิตข้าวนาปี อ้อยโรงงานและมันสำปะหลังหดตัวหลังประสบภาวะแล้ง ขณะที่ด้านราคาชะลอลงตามราคาข้าวเปลือกที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงเพราะฐานปีก่อนสูงและราคาสุกรหดตัวตามอุปทานสุกรในตลาดที่มีมาก

 

ภาคอุตสาหกรรม หดตัวมากขึ้น จากผลผลิตน้ำตาลและการสีข้าวลดลงตามวัตถุดิบจากภาวะแล้ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หดตัวตามความต้องการลดลง กลุ่มเฟอร์นิเจอร์หดตัวตามการส่งออกไปสหรัฐฯ และจีน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในยานยนต์ขยายตัวชะลอลง หลังเร่งผลิตและส่งออกไปในช่วงก่อน อย่างไรก็ดี หมวดอาหารแปรรูปยังขยายตัวได้ตามการผลิตผักและผลไม้กระป๋อง

 

การท่องเที่ยว ขยายตัว จากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูท่องเที่ยว โดยเฉพาะเทศกาลปลายปีมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวดี สะท้อนจากจำนวนชาวต่างชาติผ่านด่าน ตม. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ขยายตัวทุกสัญชาติ โดยเฉพาะชาวจีน และเกาหลีใต้ สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัว ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้การใช้จ่ายหมวดบริการ การใช้น้ำมันและสินค้ากึ่งคงทนเพิ่มขึ้น ด้านสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นในกลุ่มรถยนต์นั่งประเภท Eco Car และ EV แต่รถกระบะยังหดตัวต่อเนื่องตามอุปสงค์ที่ลดลงและความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ สำหรับการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงเล็กน้อย โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรตามรายได้ที่ลดลง 

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวน้อยลง จากการลงทุนเพื่อก่อสร้างปรับดีขึ้นในหมวดวัสดุก่อสร้าง รวมถึงพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างปรับดีบ้างในกลุ่มที่อยู่อาศัย ส่วนการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับลดลงตามการลงทุนซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์โดยเฉพาะรถกระบะ และการลงทุนในเครื่องจักรยังลดลงเช่นเดียวกับการนำเข้าสินค้าทุนที่ลดลงจากเดือนก่อน

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวมากขึ้น ตามการส่งออกไปเมียนมาหดตัวจากความไม่สงบบริเวณชายแดน ประกอบกับการส่งออกทุเรียนไปจีนยังหดตัว ด้านการนำเข้าหดตัว ตามการนำเข้าผลไม้และผักอย่างไรก็ดี การนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เพิ่มขึ้น

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง จากราคาหมวดพลังงานลดลง และหมวดอาหารสดลดลงจากเนื้อสัตว์ 

 

ตลาดแรงงาน ชะลอลง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ขยายตัวชะลอลง หลังจากเร่งจ้างงานไปในช่วงก่อน

 

ปัจจัยที่ตัองติดตาม

- ผลผลิตเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเอลนีโญ

- การฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ และผลกระทบ
- จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

- ผลจากนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 มกราคม 2567

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1166
E-mail : ChanyarT@bot.or.th

 

 

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด