ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ชะลอลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน
  • แม้ฟื้นตัวดีในช่วงต้นปี แต่ชะลอลงจากปัญหาหมอกควันในช่วงปลายไตรมาส กระทบการท่องเที่ยวและบริโภค
  • อย่างไรก็ดี ภาพรวมเศรษฐกิจยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว รายได้ภาคเกษตรขยายตัวดี ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับดีขึ้น ตลาดแรงงานปรับดีขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัว

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

จากด้านผลผลิตที่ปรับดีขึ้น ทั้งข้าวนาปรังและอ้อยโรงงาน ตามปริมาณน้ำชลประทานและสภาพอากาศเอื้ออานวย ด้านราคาชะลอลงจากราคาอ้อยโรงงานส่วนหนึ่งจากฐานสูงในปีก่อน และปริมาณอ้อยไฟไหม้เพิ่มขึ้นทำให้ราคารับซื้อลดลง อย่างไรก็ดี ราคาข้าวและมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ดี

 

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาทรงตัว

จากการผลิตหมวดอาหารที่ขยายตัวหลังจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบเกษตรคลี่คลาย และความต้องการยังมีต่อเนื่อง ด้านหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับดีขึ้น ส่วนการผลิตส่งออกกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ไม้ เซรามิก และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัวตามอุปสงค์คู่ค้าที่ชะลอตัว

 

การท่องเที่ยว ขยายตัวชะลอลง

จากนักท่องเที่ยวไทยปรับลดลง หลังเร่งจัดกิจกรรมไปในไตรมาสก่อน รวมทั้งได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. สะท้อนจากอัตราการเข้าพัก และการเดินทางทางอากาศปรับลดลงด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามการเพิ่มเที่ยวบินตรงและการเปิดประเทศของจีน

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวชะลอลง

จากการใช้จ่ายสินค้าหมวดอุปโภคบริโภคลดลงจากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายหมวดบริการโดยรวมขยายตัว จากการเร่งตัวในช่วงต้นปี นอกจากนี้ หมวดสินค้าคงทนปรับดีขึ้นจากความต้องการในรถยนต์นั่ง และจักรยานยนต์

รวมถึงการส่งมอบที่ปรับดีขึ้น

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัว

ตามการนำเข้าสินค้าทุนที่หดตัว แต่เป็นผลจากฐานสูงในปีก่อนที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เร่งนำเข้า ขณะที่ทิศทางการลงทุนในหมวดยานยนต์และเครื่องจักรกลปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ประกอบกับการลงทุนก่อสร้างปรับดีขึ้น จากยอดจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร 

การส่งออก ชะลอลง ตามการส่งออกน้ำมันและเคมีภัณฑ์ไปเมียนมาหดตัว จากความไม่สงบบริเวณชายแดน รวมทั้งลำไยและทุเรียนไปจีนชะลอลง การนำเข้า กลับมาหดตัว ตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมา รวมทั้งผลไม้และผักจากจีนชะลอลง หลังเร่งไปมากในไตรมาสก่อน

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง ตามหมวดอาหารสดและพลังงาน

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่จำนวนผู้ว่างงานปรับลดลง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
3 พฤษภาคม 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1166
E-mail : Chanyart@bot.or.th

 

 

.