ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

25 มกราคม 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2566

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือ ขยายตัวจากไตรมาสก่อน
  • ผลผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมขยายตัว ประกอบกับการท่องเที่ยวฟื้นตัวหลังสถานการณ์หมอกควัน ส่งผลให้ตลาดแรงงานปรับดีขึ้นต่อเนื่อง
  • อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังคงกดดันการบริโภค

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง

จากด้านผลผลิตที่ขยายตัวดี ตามข้าวนาปรังที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากปริมาณน้ำดีเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ขณะที่ด้านราคาขยายตัวต่อเนื่อง จากราคาข้าวและมันสำปะหลังตามความต้องการของต่างประเทศ ราคาสับปะรดและลิ้นจี่เพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง และราคาปศุสัตว์เพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตเป็นสำคัญ

 

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัว

จากการผลิตหมวดอาหารและเครื่องดื่มขยายตัว ตามความต้องการทั้งในและต่างประเทศ ด้านหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้เป็นส่วนประกอบในยานยนต์ อย่างไรก็ตาม การผลิตเพื่อส่งออกกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องประดับ และเครื่องนุ่งห่มยังหดตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

 

การท่องเที่ยว ขยายตัว

จากนักท่องเที่ยวไทยได้อานิสงส์ในช่วงวันหยุดยาวต้นไตรมาส  ประกอบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือน และนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่าน ตม. เชียงใหม่ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นจากไ่ตรมาสก่อน

 

การอุปโภคบริโภค หดตัวเล็กน้อย

จากหมวดสินค้าคงทนที่ปรับลดลง จากรถกระบะเพื่อขนส่งหดตัวต่อเนื่อง หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคปรับลดลง จากค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง และเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลดลง อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน การบริโภคปรับดีขึ้น โดยเฉพาะในหมวดบริการที่ขยายตัวตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัว

จากการนำเข้าสินค้าทุนที่ลดลง แต่เป็นผลจากฐานสูงในปีก่อน มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เร่งลงทุน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน การลงทุนในหมวดเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ปรับดีขึ้น เช่นเดียวกับการลงทุนก่อสร้างปรับดีขึ้นจากยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัว

ตามการส่งออกน้ำมัน เคมีภัณฑ์ และอิเล็กทรอนิกส์ไปเมียนมา จากความไม่สงบบริเวณชายแดน อย่างไรก็ดี การส่งออกทุเรียนและมังคุดไปจีนขยายตัว ด้านการนำเข้าหดตัวต่อเนื่อง จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เหล็กและอะลูมิเนียมเก่าจากเมียนมาลดลง ขณะที่กระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ชะลอลง

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลงต่อเนื่อง จากหมวดพลังงาน และหมวดอาหารสดปรับลดลง

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง จากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับผู้ขอรับสิทธิว่างงานมาตรา 38 ที่ลดลง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
3 สิงหาคม 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1168
E-mail : TanaporD@bot.or.th

 

 

1

.