ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

09 กุมภาพันธ์ 2567

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ปี 2566

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือปี 2566 ขยายตัวจากปีก่อน 
  • กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะการท่องเที่ยว รายได้เกษตรกรขยายตัวดีจากด้านราคา ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวได้ 
  • ตลาดแรงงานและความเชื่อมั่นปรับดีขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภค

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง จากด้านราคาขยายตัวดี ตามราคาข้าวเปลือกและมันสำปะหลังมีอุปสงค์ต่อเนื่อง ราคาข้าวโพดสูงขึ้นจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ราคาลำไยเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่ลดลง ขณะที่ด้านผลผลิตขยายตัวเล็กน้อย โดยข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำเอื้ออำนวย สุกรเพิ่มขึ้นจากฐานปีก่อนต่ำเพราะโรค ASF ส่วนข้าวนาปีและมันสำปะหลังลดลง จากผลของเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลัง

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง จากการผลิตสินค้าหมวดอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม การสีข้าว และน้ำตาล ตามอุปสงค์ภายในประเทศและต่างประเทศที่ปรับดีขึ้น ประกอบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในยานยนต์บางรายเพิ่มการผลิตสินค้าใหม่ อย่างไรก็ตาม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์หดตัวจากสต็อกคู่ค้าสูง และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยหดตัวต่อเนื่องตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอตัว

 

การท่องเที่ยว ขยายตัว นักท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ แม้ชาวจีนฟื้นตัวช้า เที่ยวบินทยอยเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศ และเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ สอดคล้องกับจำนวนผู้เยี่ยมเยือน ผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน และชาวต่างชาติผ่านด่าน ตม. เชียงใหม่ เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมากจากปีก่อน 

 

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวเล็กน้อย ตามการจ้างงาน รายได้เกษตรกร และกิจกรรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น ช่วยให้การใช้จ่ายหมวดบริการ การใช้น้ำมันและไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สินค้ากึ่งคงทนเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม หมวดยานยนต์ลดลงในกลุ่มรถกระบะและจักรยานยนต์ ตามอุปสงค์ที่ลดลงและสถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อ แต่รถยนต์นั่งขยายตัวในกลุ่ม EcoCar และ EV ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงเล็กน้อย ตามมาตรการกระตุ้นการบริโภคที่ทยอยลดลง 

 

การลงทุนภาคเอกชน กลับมาหดตัว จทั้งจากการลงทุนเพื่อการผลิต การลงทุนซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์ลดลง โดยเฉพาะรถกระบะ ประกอบกับการนำเข้าสินค้าทุนของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลง หลังเร่งนำเข้าในช่วงก่อนหน้า ส่วนการลงทุนเพื่อการก่อสร้างลดลง ตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง โดยเฉพาะประเภทที่อยู่อาศัย จากอุปสงค์ที่ลดลง และความระมัดระวังการให้สินเชื่อ

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมาหดตัว ตามการส่งออกเคมีภัณฑ์และน้ำมันไปเมียนมา จากความไม่สงบบริเวณชายแดน อย่างไรก็ดี การส่งออกทุเรียนและมังคุดไปจีนขยายตัว ด้านการนำเข้าหดตัว ตามข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมา และกระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ลดลง ขณะที่การนำเข้าผลไม้และผักจากจีนขยายตัว ตามความต้องการในประเทศ

 

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง จากหมวดพลังงาน อาหารสด และเงินเฟ้อพื้นฐานที่ลดลง 

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง สการจ้างงานปรับดีขึ้นสะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับผู้ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตามมาตรา 38 ที่ลดลง

 

แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2567 คาดว่าขยายตัวชะลอลง

  ผลผลิตเกษตรลดลงจากผลของเอลนีโญในช่วงครึ่งปีแรก ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลง จากหมวดอาหารแปรรูปและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เร่งผลิตส่งออกไปในปีก่อน อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามแนวโน้มจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น ด้านการอุปโภคบริโภคทยอยฟื้นตัวได้ ตามรายได้จากภาคการท่องเที่ยวและภาคเกษตร แต่ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
9 กุมภาพันธ์ 2567

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทรศัพท์ : 0 5393 1158
E-mail : PimchanY@bot.or.th

 

 

เอกสารประกอบการแถลงข่าวทั้งหมด