ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

29 มีนาคม 2567

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประเด็นสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน 
  • การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง จากเทศกาลตรุษจีนและหมอกควันมาช้า ขณะที่ผลผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมปรับลดลงจากผลเอลนีโญ ด้านการบริโภคขยายตัวได้ แต่ยังมีปัจจัยกดดันจากรายได้เกษตรที่ชะลอลง และการจ้างงานมีทิศทางทรงตัว

รายได้เกษตรกร ชะลอลง จากด้านผลผลิตที่หดตัวมากขึ้น ตามปริมาณอ้อยที่ลดลงจากเดือนก่อน ประกอบกับมันสำปะหลังลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากภาวะเอลนีโญในช่วงเพาะปลูก ส่วนด้านราคาขยายตัวดี จากราคาอ้อยโรงงานปรับสูงขึ้น ตามราคาอ้อยขั้นต้น รวมทั้งราคาข้าวและมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีอุปสงค์จากต่างประเทศต่อเนื่อง

 

ภาคอุตสาหกรรม หดตัวเล็กน้อย จากหมวดอาหารลดลง ผลผลิตน้ำตาลลดลงตามปริมาณอ้อย อาหารแปรรูปลดลงหลังเร่งผลิตและส่งออกไปในช่วงก่อน ทำให้คู่ค้ายังมีสต็อกอยู่ ส่งผลให้ความต้องการชะลอลงบ้าง ด้านหมวดชิ้นส่วนและอุปกรณ์ปรับดีขึ้นจากกลุ่มชิ้นส่วนในรถยนต์ไฟฟ้า แต่กลุ่มอื่นยังหดตัวเล็กน้อย และหมวดเครื่องดื่มปรับเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มสต็อกหลังช่วงเทศกาล

 

ภาคบริการท่องเที่ยว ขยายตัว ตามนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะชาวจีน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้านนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นตามการจัดกิจกรรมในพื้นที่มากขึ้น สะท้อนจากการเดินทางทางอากาศ และรถยนต์ที่ขยายตัว สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

 

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น เทศกาลตรุษจีนที่เหลื่อมเดือน หมอกควันมาช้ากว่าปีก่อน และบางส่วนจากมาตรการ Easy E-Receipt ทำให้การใช้จ่ายหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดบริการปรับดีขึ้น ยกเว้นหมวดยานยนต์ลดลง จากการระมัดระวังการให้สินเชื่อในกลุ่มรถกระบะและจักรยานยนต์ ส่วนรถยนต์นั่งลดลงจากการเร่งซื้อไปแล้ว และรอการออกรถยนต์รุ่นใหม่

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัว จากการลงทุนเพื่อผลิต โดยเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง ตามการนำเข้าสินค้าทุนของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ลดลงจากรถกระบะ ส่วนการลงทุนก่อสร้างลดลง ตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัย และยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างปรับลดลง

 

การค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมาหดตัว ตามการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ ยานยนต์และชิ้นส่วนไปเมียนมา จากความไม่สงบบริเวณชายแดน ประกอบกับการส่งออกทุเรียนและลำไยสดไปจีนหดตัว ด้านการนำเข้าหดตัว ตามการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ขณะที่ผลไม้และผักจากจีนขยายตัว ตามความต้องการในประเทศ

 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้น ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและอาหารสด

 

ตลาดแรงงาน ทรงตัว ตามจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ปรับฤดูกาล มีทิศทางทรงตัวขณะที่จำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานใหม่ตามมาตรา 38 ปรับลดลง

 

ประเด็นที่ตัองติดตาม

- ผลกระทบของเอลนีโญต่อภาคเกษตร

- สถานการณ์หมอกควันกระทบต่อการบริโภค และการท่องเที่ยว

- การฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 มีนาคม 2567

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

0 5393 1166

งานเศรษฐกิจสำนักงานภาคเหนือ