ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

30 เมษายน 2567

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2567

 

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือปรับลดลงจากเดือนก่อน 
  • การบริโภคลดลงหลังเร่งไปในช่วงตรุษจีน รวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวลดลงหลังพ้นช่วงฤดูท่องเที่ยว และเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในช่วงครึ่งหลังของเดือน ด้านผลผลิตเกษตรลดลงจากเอลนีโญ ส่งผลให้ผลผลิตอุตสาหกรรมในหมวดอาหารลดลง

รายได้เกษตรกร หดตัว จากผลผลิตหดตัว ทั้งอ้อยโรงงาน ข้าวนาปรัง และมันสำปะหลัง เนื่องจากในช่วงเพาะปลูกมีปริมาณฝนและปริมาณน้ำน้อยจากภาวะเอลนีโญ ขณะที่ราคายังขยายตัวดี ตามราคาข้าวเปลือก ตามความต้องการจากตลาดต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง และราคาอ้อยโรงงานที่ปรับสูงขึ้นตามราคาอ้อยขั้นต้น

 

ภาคอุตสาหกรรม หดตัว จากหมวดอาหาร ผลผลิตน้ำตาลลดลงตามปริมาณอ้อย อาหารแปรรูปลดลงหลังเร่งผลิตและส่งออกไปในช่วงก่อน ทำให้คู่ค้ายังมีสต็อกอยู่ ด้านหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศยังหดตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี หมวดเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น ตามกิจกรรมภายในประเทศที่ปรับดีขึ้น

 

ภาคบริการท่องเที่ยว ลดลง ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ส่วนหนึ่งจากการเร่งไปมากในช่วงตรุษจีนเดือนก่อน ประกอบกับเริ่มพ้นช่วงฤดูท่องเที่ยว และหมอกควันเริ่มมีผลกระทบในช่วงครึ่งหลังของเดือน สะท้อนจากการเดินทางทางอากาศ และรถยนต์ที่หดตัว อย่างไรก็ดี อัตราการเข้าพักแรมปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน

 

การบริโภคภาคเอกชน หดตัว ตามการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับลดลงหลังเร่งไปในช่วงเทศกาลเดือนก่อน ประกอบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงในช่วงเริ่มมีหมอกควัน รวมทั้งการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์ยังคงลดลงต่อเนื่อง ทั้งผลจากการชะลอซื้อเพื่อรอรถยนต์รุ่นใหม่ และความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว จากการลงทุนเพื่อผลิต โดยหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ตามการนำเข้าสินค้าทุนของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และยอดจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ยังคงลดลงต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนก่อสร้างลดลงเล็กน้อย ตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัยปรับลดลง

 

การค้าชายแดน หดตัวมากขึ้น ตามการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ ยานยนต์และอะไหล่ไปเมียนมา จากความไม่สงบบริเวณชายแดน ประกอบกับการส่งออกทุเรียนและลำไยสดไปจีนหดตัว ด้านการนำเข้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการนำเข้าผักจากจีน และแร่พลวงจากเมียนมา ตามความต้องการในประเทศ ขณะที่การนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว หดตัว

 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ติดลบน้อยลง ตามราคาอาหารสดและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้นเล็กน้อย สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ปรับฤดูกาล ที่เพิ่มขึ้นขณะที่จำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานใหม่ 

 

ประเด็นที่ตัองติดตาม

-  สถานการณ์หมอกควัน

-  ผลกระทบของเอลนีโญต่อภาคเกษตร

-  การฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 เมษายน 2567

 

info6703

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

0 5393 1166

งานเศรษฐกิจสำนักงานภาคเหนือ