ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

31 พฤษภาคม 2567

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนเมษายน 2567

 

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน
  • ตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว รวมทั้งมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตร และการจ้างงานที่ปรับดีขึ้น ส่งผลให้การบริโภคขยายตัว ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมปรับดีขึ้น
  • อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่องจากงบประมาณล่าช้า และการลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อย 

รายได้เกษตรกร กลับมาขยายตัว จากด้านราคาเป็นสำคัญ โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกขยายตัวดี ตามความต้องการเพื่อส่งออกที่มีต่อเนื่อง ด้านผลผลิตยังหดตัว ตามผลผลิตข้าวนาปรังและมันสำปะหลังที่ลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากภาวะเอลนีโญ ทำให้มีปริมาณน้ำเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกน้อยกว่าปีก่อน

 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว จากหมวดอาหารแปรรูป กลุ่มอาหารกระป๋องขยายตัวตามการส่งออกไปญี่ปุ่นและเกาหลี และผลิตภัณฑ์จากข้าวขยายตัวตามการส่งออกไปสหรัฐฯ และยุโรป ด้านหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยายตัวตามการเพิ่มสต็อก และหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลับมาขยายตัวตามการผลิตเลนส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในยานยนต์

 

ภาคบริการท่องเที่ยว ขยายตัว ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชาวไทย เนื่องจากมีวันหยุดยาวและจัดกิจกรรมสงกรานต์เพิ่มขึ้นมากในปีนี้ สะท้อนจากการเดินทางทางอากาศและรถยนต์ที่ขยายตัวสูง สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

 

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น ในช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลสงกรานต์ ทำให้การใช้จ่ายหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และหมวดบริการเพิ่มขึ้น ประกอบกับหมวดยานยนต์หดตัวน้อยลง จากรถยนต์ EV และ Hybrid รุ่นใหม่ส่งมอบได้มากขึ้น และรถจักรยานยนต์ปรับดีขึ้นในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวเล็กน้อย จากการลงทุนเพื่อการผลิต  โดยหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง ตามการนำเข้าสินค้าทุนของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ประเภทรถกระบะ และรถบรรทุกหดตัว ส่วนการลงทุนก่อสร้างทรงตัว โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างปรับลดลง

 

การค้าชายแดน กลับมาขยายตัว จากการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและน้ำมันเชื้อเพลิงไป สปป.ลาว รวมทั้งมังคุดไปจีนขยายตัว ขณะที่การส่งออกไปเมียนมาหดตัว จากความไม่สงบบริเวณชายแดน ด้านการนำเข้าเพิ่มขึ้น จากการนำเข้าผลไม้และผักจากจีน ตามความต้องการในประเทศ ขณะที่การนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาหดตัว

 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป กลับมาเป็นบวก ตามราคาอาหารสดและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ปรับฤดูกาลที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว

 

ประเด็นที่ตัองติดตาม

 

-  มาตรการและการใช้จ่ายภาครัฐ

-  การฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ

-  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 พฤษภาคม 2567

 

info6704

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

0 5393 1166

งานเศรษฐกิจสำนักงานภาคเหนือ