ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ

28 มิถุนายน 2567

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2567

 

สรุปสาระสำคัญ
  • เศรษฐกิจภาคเหนือปรับลดลงจากเดือนก่อน
  • จากการบริโภคที่เร่งไปมากในช่วงสงกรานต์ ประกอบกับกำลังซื้อของครัวเรือนยังมีความเปราะบาง
  • อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวยังคงขยายตัวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ รายได้เกษตรกรขยายตัวจากด้านราคา และการใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งขึ้น หลังได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2567

รายได้เกษตรกร ขยายตัว จากราคาเป็นสำคัญ โดยราคาข้าวเปลือกขยายตัวดี ตามความต้องการของตลาดต่าง ประเทศ และราคาลิ้นจี่ขยายตัวสูง เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ผลผลิตยังหดตัว ตามผลผลิตข้าวนาปรังและลิ้นจี่ จากผลของเอลนีโญที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกน้อยกว่าปีก่อน และบางช่วงมีสภาพอากาศแปรปรวน

 

ภาคอุตสาหกรรม หดตัว จากหมวดอาหารแปรรูป กลุ่มนม และอาหารกระป๋องปรับลดลงหลังเร่งผลิตและส่งออกไปในช่วงก่อน และหมวดเครื่องดื่มลดลงหลังได้ผลิตเพื่อเพิ่มสต็อกไปแล้ว ด้านหมวดสินค้าฟุ่มเฟือยกลุ่มเซรามิกและเฟอร์นิเจอร์หดตัวตามการส่งออกไปสหรัฐฯ และยุโรป อย่างไรก็ดี หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ขยายตัวได้ในกลุ่มที่ผลิตชิ้นส่วนในยานยนต์

 

ภาคบริการท่องเที่ยว ขยายตัวเล็กน้อย ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ได้แก่ จีน เกาหลี และไต้หวัน ด้านชาวไทยชะลอลงหลังพ้นฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ผลจากมีวันหยุด 2 ช่วง สะท้อนจากการเดินทางทางอากาศและรถยนต์ที่ขยายตัวได้ สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย 

 

การบริโภคภาคเอกชน ลดลง ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับลดลง หลังจากเร่งไปในช่วงเทศกาลเดือนก่อนหน้า ทำให้การบริโภคสินค้าไม่คงทน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง ประกอบกับการใช้จ่ายหมวดสินค้ายานยนต์ยังคงหดตัวต่อเนื่อง ตามความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายหมวดบริการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามทิศทางการท่องเที่ยว

 

การลงทุนภาคเอกชน หดตัว จากการลงทุนเพื่อการผลิต โดยหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลงหลังจากเร่งไปในช่วงก่อนหน้า ทั้งการนำเข้าสินค้าทุนของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และยอดจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนการลงทุนก่อสร้างลดลง จากยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหดตัว ขณะที่พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างขยายตัวจากที่อยู่อาศัย

 

การค้าชายแดน ขยายตัว จากการส่งออกทุเรียนและมังคุดไปจีน รวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้าอุปโภคบริโภคไป สปป.ลาว ขณะที่การส่งออกไปเมียนมาหดตัว จากความไม่สงบบริเวณชายแดน ด้านการนำเข้าเพิ่มขึ้น จากการนำเข้าผักและผลไม้จากจีน และกระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว อย่างไรก็ตาม การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาหดตัว

 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้น ตามราคาพลังงานและอาหารสดที่เพิ่มขึ้น

 

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นแต่ส่วนหนึ่งเป็นการจ้างงานโดยภาครัฐหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณ

 

ประเด็นที่ตัองติดตาม

-  การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ

-  ความสามารถในการแข่งขันสินค้าไทยในตลาดโลก

-  ผลผลิตภาคเกษตรจากผลกระทบภูมิอากาศ

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 มิถุนายน 2567

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนเศรษฐกิจการเงิน 1-3 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

0 5393 1166

งานเศรษฐกิจสำนักงานภาคเหนือ